Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb společnosti MAFRA, a.s.

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb společnosti MAFRA, a.s. a dalších společností tvořících s ní holding (dále jen „MAFRA“). Naše společnost postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Věnujte proto prosím výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost.

Naše společnost nezpracovává osobní údaje uživatelů našich služeb jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Data jsou přitom zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Za tímto účelem si prosím vždy podrobně prostudujte příslušné podmínky dané služby, kde jsou obvykle uvedena podrobnější pravidla pro nakládání s osobními údaji.

Pokud od vás budeme potřebovat údaje, které vás budou identifikovat (osobní údaje) nebo které nám umožní vás kontaktovat za účelem poskytnutí produktu nebo služby, jež jste si vyžádali, výslovně vás o ně požádáme. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s uživateli našich služeb, mohou obvykle obsahovat vaše jméno a příjmení, váš e-mail a užívanou přezdívku. Pro některé (zejména placené) služby potřebujeme znát i některé další informace o uživatelích, proto prosím pečlivě prostudujte podmínky dané služby. V souvislosti s využíváním našich služeb o vás můžeme shromažďovat určité další informace, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se přihlašujete k našim službám, datum a čas přístupu k těmto službám apod.

MAFRA může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo se souhlasem uživatele.

Vaše osobní údaje poskytujete MAFRA dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno). Je-li pro vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni.

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny uživatele webových služeb společnosti MAFRA, kteří poskytnou společnosti MAFRA své osobní údaje, informujeme o těchto jejich zákonných právech:

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího). Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Upozorňujeme uživatele, že údaje o jejich jménu, příjmení a adrese mohou být za účelem nabízení obchodu a služeb předávány společnostem, tvořícím s MAFRA holding, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak. Případný nesouhlas s tímto předáváním je nutné vyjádřit písemně. Předáním informace o své e-mailové adrese udělujete MAFRA souhlas k zasílání obchodních sdělení MAFRA elektronickými prostředky, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak.

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít e-mailovou adresu: ocko@ocko.tv.

 

Poučení o zpracování osobních údajů registrujících se osob

Toto poučení shrnuje v souladu s nařízením (EU) č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) základní zásady zpracování osobních údajů ze strany Stanice O, a.s., pokud se jedná o registrace v rámci stránky www.ocko.tv (dále jen Stránka“). Správcem osobních údajů je společnost Stanice O, a.s. se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, Smíchov, IČO: 26509911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7531 (dále jen „Stanice O“).

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.
Vámi zadané údaje budeme zpracovávat k těmto účelům:

 • poskytování možnosti komentovat námi zveřejněné články, případně využívat další služby na Stránce, vč. související evidence uživatelů a smluvních vztahů
 • ochraně našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb)
 • statistickým účelům (v této souvislosti jsou ale Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost)
 • organizování spotřebitelských soutěží, doručování výher a zpravodajství o takových soutěžích (pokud se rozhodnete jich zúčastnit)
 • zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji
 • zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů a to v obvyklém na trhu prováděném standardu
 • pro účely vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů, prevenci deliktní činnosti apod.)
 • v přiměřeném rozsahu k přímému marketingu, tzn. zejména k zasílání obchodních sdělení.

Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech resp. systémech naší mateřské společnosti MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, IČO: 45313351, která je v této souvislosti pro nás činná jakožto tzv. zpracovatel osobních údajů, byť můžeme využívat i systémů třetích osob.

Jaké údaje zpracováváme a jaké jsou jejich zdroje?

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci smluvní spolupráce s Vámi. V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.
Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s registrovanými uživateli Stránky, obvykle obsahují:

 • Vaše jméno a příjmení, případně přezdívku
 • Váš e-mail
 • použité heslo (v podobě hash souboru)
 • dále Vaši adresu, pokud nám ji sdělíte
 • údaje o korespondenci s Vámi a údaje, jež budou obsahem takové korespondence
 • příspěvky zadané do našich služeb (texty komentářů a údaje o tom, k čemu se takové komentáře váží, texty Vašich vzkazů apod.), případně Vám zaslané reakce na příspěvek
 • údaje o Vaší aktivitě v rámci služeb (uložením informací o provedení registrace a změn v účtu, vč. např. Vaší IP adresy, ze které jste změnu provedli a času dané akce)
 • pokud naše služby umožňují zasílání vzkazů mezi uživateli, můžeme ukládat v systému i texty takových vzkazů a údaje odesílatele a to po přiměřenou dobu
 • v případě využívání placených služeb budeme zpracovávat i údaje o platbách, čísle účtu, dlužných částkách apod.

V případě pochybností o totožnosti registrovaného uživatele můžeme také vyžadovat doložení pravosti uvedených údajů/identity uživatele. Během této doby bude účet uživatele pozastaven. Pravdivost údajů a identita může být doložena např. zasláním kopie občanského průkazu (nebo jiného relevantního dokladu, zejména u cizinců), předložením takového dokladu k nahlédnutí či prostřednictvím služby mojeID. U zasílaného průkazu je možné některé prvky, které nejsou potřeba k prověření identity, začernit či je jinak znečitelnit, pro účely prověření je však nutné zachovat viditelné jméno, příjmení, fotografii a datum platnosti průkazu. Kopie průkazu slouží pouze k ověření pravosti údajů/identity uživatelů a je provozovatelem ukládána po dobu cca týdne po zpracování žádosti.
V případě osob mladších 16 let si můžeme vyžádat souhlas jejich zákonných zástupců, v takovém případě si k Vašim údajům uložíme i údaje o těchto osobách a způsobu, jak potvrdily Váš souhlas.
Dále jsou v našich službách užívány cookies a podobné technologie. Bližší informace o nich naleznete zde.
Námi zpracovávané osobní údaje získáme buď přímo od Vás (tím, že nám je poskytnete v rámci registrace do služby, nebo z individuální korespondence s Vámi), nebo v rámci logování Vaší aktivity v rámci naší služby či našich stránek.

Jak dlouho budeme Vaše údaje ukládat

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy.
Údaje získané v rámci registrace a po dobu využívání registrované služby jsou ukládány po celou dobu registrace a dále cca 12 měsíců po jejím zrušení (tzn. po tuto dobu je tedy možné účet obnovit). Následně jsou obvykle ukládány po dobu dalších 3 let pouze základní identifikační údaje, údaje o registraci a udělení/odvolání souhlasu a údaj o tom, z jakého důvodu a kdy byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh a logy aktivity v rámci Vašeho účtu; k těmto údajům vždy ukládáme i IP adresu, z níž byla daná akce provedena a čas jejího uskutečnění. Údaje o tom, z jakého důvodu byl účet zrušen a základní údaje o jeho uživateli mohou být ukládány po delší dobu za účelem zabránění duplicitních registrací.
Upozorňujeme, že data Vámi zadaná do našich služeb, která jsou uveřejněna (např. komentáře u článků) nejsou po skončení registrace automaticky mazána, o jejich smazání je třeba zvlášť požádat.
Kopie průkazu slouží pouze k ověření pravosti údajů/identity uživatelů a je provozovatelem ukládána po dobu cca týdne po zpracování žádosti.
Pokud využijete placenou službu, budeme ukládat údaje dokládající využití takové služby obvykle po dobu 10 let; některé Vaše údaje (např. v rámci vystavených faktur) se stanou také součástí naší účetní evidence, pak je budeme ukládat po dobu vedení takové evidence.
V některých případech může být delší doba uložení údajů stanovena právními předpisy.

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte rozhraní Vámi užívané služby, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost plnění smlouvy (vč. např. vymáhání vzniklých pohledávek), pokud se jedná o využívání našich služeb, které jste začali cíleně užívat (do nichž jste se registrovali), oprávněné zájmy Stanice O (dané zájmem na ochraně našich práv, zpracováním ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek, analýze Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním preferencím, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímému marketingu) a třetích osob (zejména našich smluvních partnerů podílejících se na plnění pro Vás či osob, které zmiňujete ve svých příspěvcích)  a plnění zákonných požadavků (zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména Nařízení č. (EU) 2016/679), vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů a předpisů regulujících reklamu (zejména zákon č. 40/1995 Sb.)).
Zpracování pro některé účely přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení třetích osob e-mailem) či ohledně některých údajů, které nám poskytujete dobrovolně, může být založeno také na Vašem souhlasu. Upozorňujeme, že udělené souhlasy ke zpracování osobních údajů mohou být kdykoliv odvolány na níže uvedených kontaktech, případně také v nastavení jednotlivé služby. Tím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní.
Stanice O může zpřístupnit Vaše osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo s Vaším souhlasem. Stanice O zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům:

 • dodavatelům externích služeb pro Stanici O (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů),
 • provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných Stanicí O, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb Stanice O,
 •  v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům Stanice O a auditorům Stanice O, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb Stanici O
 • osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek Stanice O
 • na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.

Pro Stanici O mnoho z výše uvedených činností zajišťuje její mateřská společnost MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, IČO: 45313351, která je v této souvislosti pro nás činná jakožto tzv. zpracovatel osobních údajů.
V rámci našich stránek také používáme síťové identifikátory, zejména tzv. cookies. Může se jednat o naše vlastní cookies, cookies osob, jež nám poskytují služby (jako služba Google Analytics, kterou využíváme k měření návštěvnosti našich stránek, analytický nástroj Hotjar, který sleduje využívání našich služeb v rámci tzv. heatmap a dalších analytických produktů, případně pro dotazníky návštěvníkům a který využíváme pro zlepšování našich služeb a k lepšímu porozumění toho, jak naši návštěvníci naše služby využívají, nebo nástroje dodavatele reklamního systému Internet Billboard, který využíváme pro spravování reklamy na našich stránkách).
Další cookies mohou na naše stránky umístit zadavatelé reklamy, detailnější informace o cookies a dalších síťových identifikátorech naleznete zde.
Pro inkasování částek za placené služby využíváme různé banky a internetové platební systémy.
Údaje určené ke zveřejnění jsou samozřejmě zveřejňovány na internetu a dostupné po celém světě.

Služby třetích stran na Stránce

Upozorňujeme, že na našich stránkách mohou být umístěny prvky umožňující sbírání osobních údajů či sledování chování uživatelů těchto stránek ze strany třetích osob (ovšem až na údaje týkající se prováděných plateb obvykle v tzv. pseudonymizované podobě, tedy bez možnosti získávání Vašich přímých identifikačních údajů).
Třetími osobami, které takto mohou získat přístup k Vašim osobním údajům, tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, mohou být:

 • osoby provádějící analýzu návštěvnosti našich webů či internetu (jako je např. projekt Netmonitor)
 • poskytovatelé platebních brán (či poskytovatelé platebních karet)
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou či tzv. remarektingem (kteří cookies umísťují v souvislosti s tím, že je jejich obsah – reklama – nahráván na naši stránku).
 • osoby provádějící analýzu měření sledování videa prostřednictvím měřícího software společnosti Nielsen. Chcete-li se dozvědět více o informacích, které může software Nielsen shromažďovat a o Vaší možnosti měření deaktivovat, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů zde

Údaje získané v rámci cílení reklamy či remarketingu mohou být sdíleny s jinými účastníky příslušné sítě, nicméně opět vždy pouze v podobě, jež Vás neumožní konkrétně identifikovat. Více o tomto způsobu zpracování se dozvíte zde.
Stránka také umožňuje funkci sdílení obsahu na sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, jako například sdílení prostřednictvím tlačítka „Like“ společnosti Facebook a dále sdílení v rámci sociálních sítí Twitter, Instagram, Pinterest a tumblr. Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem chování Stránce. 
Toto zpracování se řídí podmínkami těchto společností, které naleznete zejména zde:
Facebook            https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
Twitter                 https://twitter.com/privacy
Pinterest          https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
tumblr.                https://www.tumblr.com/privacy/en_eu  
Pro cookies platí zvláštní pravidla uvedená zde.
Stanice O nemá kontrolu nad zpracováním údajů ze strany výše uvedených služeb a aplikací. Pokud jde o jimi prováděné zpracování osobních údajů, musíte se proto obrátit na provozovatele takových služeb.

Jste povinni nám údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje poskytujete Stanici O dobrovolně (pro zpřístupnění služby je předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat). Je-li pro Vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti v případě potřeby zvlášť informováni.

Zrušení služby

Svoji registraci můžete kdykoliv zrušit. Za tímto účelem využijte příslušnou funkci v rozhraní služby či kontaktujte administrátora služby na …………………., který s Vámi proces zrušení dokončí. Zrušením registrace přestaneme Vaše data užívat k původním účelům (vyjma komentářů a podobných služeb, kde prosím o smazání zveřejněných údajů výslovně požádejte). Upozorňujeme, že i po zrušení registrace budou některé údaje uloženy jako zálohy za účelem ochrany práv naší společnosti a třetích osob, IT bezpečnosti a doložení souladu naší činnosti s právními předpisy, zejména o ochraně osobních údajů a účetnictví.

Poučení o zpracování osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“):

Fyzická osoba má právo u naší společnosti jakožto správce osobních údajů:

 1. požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,
 2. požadovat opravu osobních údajů, které jsou o ní zpracovávány, pokud jsou nepřesné (čl. 16 Nařízení). S přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
 3. požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení.
 4. požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,
 5. získat osobní údaje, které se jí týkají a
  1. které zpracováváme s jejím souhlasem, nebo
  2. které zpracováváme pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou taková fyzická osoba je nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na její žádost

ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a

 1. má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se její konkrétní situace.

Pokud obdržíme takovou žádost, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Naše společnost  není v určitých případech stanovených Nařízením povinno zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.
Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.
Informace o tom, že u nás subjekt údajů uplatnil svoje práva a jak jsme jeho žádost vyřídili, si po přiměřenou dobu (obvykle 3-4 let) uložíme za účelem dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování našich služeb a ochrany našich práv.
V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že Stanice O zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či má právo požádat o soudní ochranu.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty:
Stanice O, a.s.
Karla Engliše 519/11, Praha 5, Smíchov, PSČ 150 00
e-mail:
tel.: 225061234 (vyžádejte si prosím přepojení na právní úsek společnosti)
ID datové schránky: dnygfa8

HLASUJTE V ÓČKO CHART