Poučení o zpracování osobních údajů společností Stanice O, a.s.

Ve společnosti Stanice O usilujeme o to, aby Vaše údaje byly chráněny před zneužitím. Zpracováváme je v souladu s aktuální legislativou. Rádi bychom Vás seznámili s některými novinkami v pravidlech ochrany Vašich osobních údajů, protože jejich bezpečnost je pro nás priorita. Abychom vám zjednodušili orientaci v informacích, rozdělili jsme je do skupin.  V jednotlivých případech můžete obdržet podrobnější poučení v rámci naší příslušné služby či vás budeme informovat adresně.

Přehled

Obsah


Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Stanice O, a.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČO: 26509911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7531 (dále také jen „Stanice O“). Kontaktní údaje správce naleznete zde.

Níže se dozvíte, jak bude naše společnost Vaše údaje zpracovávat. Poučení je připraveno v návaznosti na tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (tedy nařízení EU č. 2016/679, dále jej budeme nazývat také jen „Nařízení“).


Poučení o zpracování osobních údajů pro smluvní partnery Stanice O

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany Stanice O, pokud se jedná o osobní údaje skutečných či potenciálních smluvních partnerů – fyzických osob (vyjma zaměstnanců).

Přehled zpracovávaných (typů) údajů a jejich zdroje

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci smluvní spolupráce s Vámi. V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.

Osobní údaje smluvních partnerů - fyzických osob (dále jen „partner“) nebo fyzických osob, které jsou kontaktními osobami smluvních partnerů, které bude Stanice O zpracovávat, zahrnují zejména údaje poskytnuté partnery, typicky:

 • jméno a příjmení
 • místo podnikání
 • IČ, DIČ
 • číslo účtu
 • kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo, vč. času volání a délky hovoru)
 • datum narození
 • údaje uvedené ve smlouvě
 • fakturované a hrazené (dlužné) částky
 • údaje o probíhajícím plnění a
 • komunikace s partnery (či osobami jednajícími jejich jménem).

V souvislosti s komunikací s partnerem si může Stanice O ukládat také některé technické údaje, tedy:

 • čas provedené komunikace s partnerem a
 • IP adresu, z níž bude zaslána.

U potenciálních smluvních partnerů – podnikatelů může naše společnost zpracovávat údaje získané z otevřených zdrojů (např. jejich webové stránky či jimi zadaná inzerce), aby je pak mohla kontaktovat telefonicky s nabídkou služeb. Takové základní údaje si může naše společnost uložit do svého CRM systému za účelem dalšího kontaktu.

U zpracovatelů osobních údajů činných pro MAFRA ve smyslu čl. 28 Nařízení, správců osobních údajů, jimž MAFRA údaje předává, a u společných správců ve smyslu čl. 26 Nařízení mohou být vybrané veřejně dostupné údaje o jejich komerční činnosti ukládány za účelem prověření jejich důvěryhodnosti z pohledu zpracování osobních údajů.

 • telefonní čísla (vč. času volání a délky hovoru, bez jakýchkoliv souvisejících údajů)

s nimiž probíhala komunikace z firemních zařízení, jsou dále také ukládána do zvláštní evidence po přiměřenou dobu za účelem řádného vyúčtování telekomunikačních služeb, ochrany práv Stanice O a případného rozlišení mezi soukromými a pracovními hovory. Přístup k takovým údajům mají však standardně kromě administrátorů příslušného systému pouze zaměstnanci, z jejichž zařízení komunikace probíhala.

Účely zpracování

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Primárním účelem zpracování osobních údajů smluvního partnera bude

 • uzavření a plnění smlouvy; pro tyto účely budeme využívat obvykle všechny předané údaje

V této souvislosti budou údaje dále používány k:

 • evidenci a řádnému plnění smluvních vztahů Stanice O
 • pro kontrolu činnosti našich zaměstnanců (zejména údaje o kontaktech se smluvním partnerem)
 • pro statistické účely (a to obvykle údaje o výši plnění a počtu uzavřených smluv a dále např. počtu schůzek našich zaměstnanců s partnerem)
 • další rozvoj služeb Stanice O, a to buď služby, které se týká uzavřená smlouva, nebo vnitřních administrativních postupů v Stanice O
 • k vymáhání pohledávek a k ochraně práv Stanice O a třetích osob (např. dalších smluvních partnerů), zejména před protiprávní činností.

Údaje (zejména získané z elektronické komunikace s partnerem, jako je IP adresa a čas komunikace) budou užívány také

 • za účelem IT bezpečnosti Stanice O.

Dále budou osobní údaje partnera užívány ze strany Stanice O za účelem:

 • plnění jejích právních povinností

zejména podle předpisů upravujících vedení účetnictví a daní, předpisů týkajících se ochrany osobních údajů (a to jak partnera či osob za něj jednajících, zde se jedná o doložení splnění povinností Stanice O podle Nařízení), předpisů o regulaci reklamy, zákona o rozhlasovém a televizním vysílání atp. a

 • pro účely přímého marketingu

(tedy zejména zasílání nabídek na naše další produkty a služby, tedy kontaktováním e-mailem či telefonem; pro tyto účely budou obvykle užívány informace o kontaktech partnera a v přiměřeném rozsahu o jeho dříve objednaných produktech, abychom mu mohli učinit jemu vyhovující nabídky). Podrobnosti jsou uvedeny v oddíle Obchodní sdělení.

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte rozhraní Vámi užívané služby, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Údaje smluvních partnerů ovšem obvykle nejsou zpracovávány na základě souhlasu.

Právním základem zpracování osobních údajů partnerů je

 • nezbytnost plnění smlouvy (vč. vymáhání vzniklých pohledávek)
 • oprávněné zájmy Stanice O (dané zájmem na evidenci smluvních vztahů a zájmem na ochraně jejich práv, zejména proti právním nárokům a protiprávní činnosti včetně IT bezpečnosti, zpracováním pro statistické účely a další rozvoj služeb Stanice O, zpracováním pro přímý marketing) a třetích osob (zejména dalších smluvních partnerů podílejících se na plnění, na němž se bude podílet i partner) a
 • plnění zákonných požadavků (zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména zákon č. 110/2019 Sb. a Nařízení), vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů a předpisů regulujících reklamu (zejména zákon č. 40/1995 Sb. a zák. č. 231/2001 Sb.) ).

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Pokud je právním důvodem zpracování osobních údajů partnera či osob za něj jednajících oprávněný zájem Stanice O (jedná se zejména o zpracování údajů pro účely IT bezpečnosti, pro statistické účely a další rozvoj služeb Stanice O a ochranu práv Stanice O a třetích osob), má partner z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů. V takovém případě nebude Stanice O takové osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad zájmy partnera nebo jeho právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku proti zpracování může dotčená osoba vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu . V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by Stanice O neměla údaje zpracovávat.

V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu (zasílání marketingových zpráv) je možné vždy vznést námitku bez dalšího, takže v takovém případě nemusíte uvádět žádné důvody, proč si nepřejete nadále marketingové zprávy zasílat. V těchto případech nejlépe vznesete námitku tak, že odhlásíte další zasílání sdělení kliknutím na odkaz, který v nich bude obvykle za tímto účelem připojen. Stejné právo máte i podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb.

Upozorňujeme, že i ve výše uvedených případech však bude obvykle probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby Stanice O takové údaje i nadále zpracovávala (např. za účelem ochrany našich práv či dokládání právního důvodů, proč jsme Vám obchodní sdělení zasílali).

Doba, po níž budou údaje zpracovávány

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy. Někdy je obtížnější potřebnou dobu zpracování určit, nebo z bezpečnostních důvodů není vhodné přesnou délku této doby sdělovat, níže proto alespoň uvádíme některá kritéria, podle nichž se při určení délky zpracování Vašich údajů rozhodujeme.

Osobní údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu s ohledem na účel zpracování (např. smlouvy a údaje získané v souvislosti s jejich plněním budou standardně evidovány po dobu 10 let od jejich zániku; toto časové omezení se nebude vztahovat na smlouvy, u nichž to bude odůvodňovat jejich charakter, např. dlouhodobé licenční smlouvy, smlouvy týkající se vzniku či zániku věcných práv, smlouvy o nabytí cenných papírů, smlouvy týkající se využívání veřejných prostředků, smlouvy o dodávce staveb, některé další rizikové smlouvy, předávací protokoly staveb apod., kde bude doba archivace stanovena individuálně a bude překračovat dobu 10 let či budou ukládány po neomezenou dobu). Pokud je doba zpracování stanovena právními předpisy, budou osobní údaje zpracovávány po takovou dobu, pokud dále uvedené důvody neodůvodní delší dobu zpracování.

Základní přehled toho, že byla s nějakým subjektem ze strany Stanice O uzavřena smlouva, kdy se tak stalo a jaký byl předmět plnění, může být uložen v databázi smluv bez časového omezení.

Kontaktní údaje partnerů pro účely zasílání obchodních sdělení bude Stanice O zpracovávat po dobu, než partner vyjádří s takovým zasíláním nesouhlas. I pak ale bude Stanice O zpracovávat základní údaje o tom, proč partnerovi obchodní sdělení zasílala, po přiměřenou dobu k prokázání oprávněnosti takového zasílání.

Výše uvedené doby mohou být překročeny také v jednotlivém případě, kdy to odůvodní okolnosti, např. pokud bude zahájen soudní spor s partnerem či bude probíhat kontrola ze strany orgánu veřejné správy apod.

Při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů bude dále vycházeno zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků, (iii) obvyklých postupů na trhu, (iv) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a (v) případných doporučení dozorových orgánů.

Aktualizace údajů

Jednou z našich povinností jako správce osobních údajů je zpracovávat přesné údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje. Pokud nám poskytnete informaci o změně Vašich údajů, pomůžete nám tuto povinnost řádně plnit.

Pokud dojde ke změně poskytnutých údajů či jiných partnerem předaných údajů, dovolujeme si požádat o zaslání informace o takové změně. Za účelem aktualizace dat je možné Stanici O kontaktovat na níže uvedených kontaktech, nejlépe e-mailem na .

Jak bude zpracování probíhat a jeho konsekvence

V dnešní době většina zpracování probíhá počítačově, takže Vaše údaje budeme obvykle zpracovávat v počítačovém systému (např. v našem CRM systému, v rámci aplikace Outlook pokud jde o e-maily, v našem účetním systému, pokud jde o údaje nutné pro fakturaci apod.). Tím samozřejmě není vyloučeno ani zpracování písemností v kartotékách, jako je systém pro uložení papírových smluv či kartotéky vizitek, které si vedou naši jednotliví zaměstnanci.

Stanice O bude osobní údaje zpracovávat zejména ve svých počítačových systémech a počítačových systémech zpracovatelů. Písemnosti bude Stanice O zpracovávat ve své kartotéce; jednotliví naši zaměstnanci si mohou vést také vlastní kartotéky (např. vizitek). Poskytnutí zpracovávaných údajů ze strany partnera je dobrovolné (ovšem bez poskytnutí určitých údajů nebude smlouva uzavřena a v některých případech jsou následně některé údaje vyžadovány zákonem, zejména předpisy o účetnictví).

Rodné číslo

Vaše rodné číslo budeme zpracovávat pouze, pokud ho sami dobrovolně na smlouvě uvedete nebo to bude vyžadovat právní předpis (pokud to není stanoveno výslovně právním předpisem, naše společnost netrvá na tom, abyste Vaše rodné číslo na smlouvy uváděli, raději jej tedy do smluv neuvádějte).

V případě, že partner – fyzická osoba poskytne Stanici O na základě či v souvislosti s uzavřenou smlouvou dobrovolně údaj o svém rodném čísle, souhlasí jakožto nositel tohoto rodného čísla ve smyslu § 13c odst. 1 písm. d) zákona č. 133/2000 Sb. s tím, aby Stanice O toto jeho rodné číslo využívala pro účely evidence smluv, poskytnutých plnění a ochranu práv Stanice O, aby jej za tímto účelem archivovala, zpracovávala a užívala. Následné zpracování již probíhá na základě oprávněného zájmu Stanice O.

Zároveň upozorňujeme, že podle § 13c odst. 1 písm. c) výše uvedeného zákona můžeme rodné číslo užít také tehdy, pokud je to nezbytné pro vymáhání soukromoprávních nároků nebo pro předcházení vzniku nesplácených pohledávek, jsou-li přijata konkrétní opatření k ochraně práv a svobod subjektu údajů, která odpovídají stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i různě pravděpodobným a závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob. Standardně však rodná čísla našich partnerů neukládáme.

Předávání osobních údajů jiným osobám (příjemci osobních údajů)

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní. V některých případech můžeme Vaše údaje zpřístupnit i osobám, které budou samostatnými správci osobních údajů či společnými správci společně s naší společností.

Stanice O může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat právní předpis anebo se souhlasem partnera. Stanice O zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům:

 • dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů, serverových služeb, rozesílání e-mailů a poskytovatelům archivačních služeb)
 • provozovatelům (záložních) serverů či provozovatelům technologií využívaných Stanicí O, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb.

Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu )

 • právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům či osobám tvořícím s Stanicí O koncern, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb

Osobní údaje týkající se dlužníků mohou být zpřístupněny také:

 • společnosti poskytující pojištění pohledávek
 • inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek.

Řadu administrativních a technických činností zajišťuje pro Stanici O její

 • mateřská společnost MAFRA, a.s., IČO: 45313351

Některé činnosti jsou také zajišťovány centrálně ze strany koncernu, jehož je Stanice O součástí, kde pak jsou např. vedeny centrální seznamy dodavatelů. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také

 • orgánům veřejné správy

Některé zvláštní předpisy umožňují dotčeným osobám požadovat sdělení některých údajů, např. podle § 6b odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb. je šiřitel reklamy povinen oznámit osobě, která prokáže oprávněný zájem, kdo je zadavatelem a zpracovatelem reklamy.

V případě platebního styku mohou v běžném rozsahu některé údaje získat banky či poskytovatelé platebních služeb na internetu.Poučení o zpracování osobních údajů pro kontaktní osoby smluvních partnerů Stanice O

V rámci zpracování osobních údajů aktuálních či potenciálních smluvních partnerů zpracovává Stanice O také údaje o jejich kontaktních osobách (např. jejich statutárních orgánech či zaměstnancích, kteří se Stanicí O jednají).

V rámci těchto údajů jsou obvykle zpracovávány údaje o:

 • jménu a příjmení takových osob
 • jejich e-mailové adrese
 • pracovní pozici
 • tel. čísle a
 • případně zápisy ze schůzek s nimi.

Tyto údaje jsou zpracovávány pro stejné účely a v obdobném rozsahu a s obdobnou dobou trvání jako údaje smluvních partnerů. Jednotliví zaměstnanci Stanice O si mohou vést svoje vlastní seznamy kontaktních osob, např. v rámci telefonních adresářů či katalogů vizitek. Telefonní čísla, s nimiž probíhala komunikace z firemních zařízení, jsou dále také ukládána po přiměřenou dobu za účelem řádného vyúčtování telekomunikačních služeb, ochrany práv Stanice O a případného rozlišení mezi soukromými a pracovními hovory. Přístup k takovým údajům mají však kromě administrátorů systému pouze zaměstnanci, z jejichž zařízení komunikace probíhala. Právním základem zpracování osobních údajů kontaktních osob partnerů je oprávněný zájem Stanice O.


Profilování s právními následky

Podle Nařízení máte jako subjekt údajů právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká (čl. 22). Nařízení sice stanoví několik výjimek pro případy, kdy je možné takové automatizované rozhodování provádět, naše společnost se ovšem snaží takové zpracování neprovádět.

Pokud budete mít pocit, že jsme přesto nějaké takové automatizované rozhodnutí ohledně Vaší osoby přijali, kontaktujte nás prosím a naši zaměstnanci osobně prověří Vaše námitky a správnost postupu naší společnosti.


Obchodní sdělení

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany Stanice O, pokud se jedná o osobní údaje využívané k zasílání tzv. obchodních sdělení e-mailem či jinými elektronickými prostředky umožňujícími uložení takových informací (dále souhrnně jen „e-mail“).

Stanice O zasílá také tzv. obchodní sdělení prostřednictvím e-mailů. Tato obchodní sdělení jsou zasílána 2 skupinám osob:

 • Osobám, které udělily Stanici O svůj souhlas a to v rozsahu odpovídajícím takovému souhlasu.
 • Zákazníkům Stanice O (vč. minulých). Takovéto zpracování je založeno na § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Obsah zasílaných obchodních sdělení bude omezen pouze na podobné výrobky nebo služby jako jsou ty, které partner od Stanice O již odebírá (odebírala)

Frekvence zasílání bude určena tak, aby nebyla příliš obtěžující (obvykle nebudeme zasílat více než 1 e-mail týdně).

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem a z jakých zdrojů?

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci smluvní spolupráce s Vámi. V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.

V této části také uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Za účelem zasílání tzv. obchodních sdělení o Vás budeme zpracovávat tyto osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • přehled e-mailů, které jsme Vám zaslali.

V této souvislosti můžeme v přiměřeném rozsahu využít i další

 • Vámi zadané údaje v rámci naší příslušné služby pro to, abychom si Vás zařadili do obecné skupiny osob s podobnými preferencemi

a mohli v některých případech omezit Vám zasílaná obchodní sdělení pouze na ta, která by Vás mohla zajímat. Tyto údaje budeme zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení, tedy za účelem tzv. přímého marketingu.

Dále budeme zpracovávat údaje o tom:

 • jakým způsobem jste se zaregistrovali do naší služby
 • kdy a jak jste udělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení (obvykle uložením informací o době registrace/udělení souhlasu, vč. Vaší IP adresy) a
 • kdy a jak jste odmítli další zasílání našich obchodních sdělení.

Tyto údaje (společně s údaji uvedenými v prvním odstavci) budeme zpracovávat za účelem plnění právních povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů a za účelem ochrany našich práv či práv třetích osob a naší IT bezpečnosti.

V souvislosti se zasíláním e-mailů ukládají služby zasílající e-maily také obvykle informaci o tom:

 • zda došlo k otevření e-mailu
 • kdy se tak stalo a
 • jak jste na e-mail reagovali,

dále informace o Vaší:

 • IP adrese
 • přibližné geolokaci
 • případně verzi Vašeho systému.

Tyto informace jsou užívány za účelem ochrany našich práv či práv třetích osob a naší IT bezpečnosti a přímého marketingu (abychom mohli obsah e-mailů upravovat tak, aby obsahovaly pro Vás zajímavé informace). Pokud si nepřejete takovéto zpracování Vašich informací, e-maily prosím odhlaste.

Zdroje údajů: V rámci výše uvedených účelů o Vás budeme zpracovávat informace získané přímo od Vás a dále informace získané sledováním Vašich reakcí na e-maily.

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte rozhraní Vámi užívané služby, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Údaje smluvních partnerů ovšem obvykle nejsou zpracovávány na základě souhlasu.

Primárním právním základem zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení je buď Váš souhlas nebo – v případě sdělení zasílaných zákazníkům Stanice O či osobám registrovaným ve službách Stanice O - § 7 zákona č. 480/2004 Sb., který zasílání (nevyžádaných) obchodních sdělení umožňuje (tento důvod odpovídá oprávněnému zájmu podle Nařízení).

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, ochrany našich práv či práv třetích osob a naší IT bezpečnosti je oprávněný zájem Stanice O. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro účely ochrany plnění právních povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů jsou povinnosti stanovené právními předpisy.

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

V případě zpracování údajů pro účely zasílání e-mailů zákazníkům je možné vždy vznést námitku bez dalšího, takže v takovém případě nemusíte uvádět žádné důvody, proč si nepřejete nadále marketingové zprávy zasílat. V těchto případech nejlépe vznesete námitku tak, že odhlásíte další zasílání sdělení kliknutím na odkaz, který v nich bude obvykle za tímto účelem připojen.

Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout i na adrese sídla Stanice O, prostřednictvím příslušného odkazu ve zprávě či prostřednictvím e-mailové adresy. Takové odmítnutí nemá – neurčíte-li výslovně jinak – vliv na zasílání jiných druhů obchodních sdělení, než na které partner reaguje.

Právo na námitku Vám však umožňuje nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu i v jiných případech, než je přímo samotné zasílání obchodních sdělení. Může se tak stát v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. V takovém případě nebude Stanice O takové osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Odvolání souhlasu

Souhlas je sice jen jedním z důvodů zpracování, ale Nařízení na jeho získání  klade zvláštní požadavky. Pokud byste měli pocit, že je Váš souhlas z naší strany vynucován, kontaktujte nás prosím a my budeme tento případ okamžitě řešit.

Upozorňujeme Vás, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoliv bezplatně odvolat prostřednictvím příslušného odkazu ve zprávě či na níže uvedených kontaktech. Ve svém, sdělení prosím pokud možno přesně specifikujte, jakého souhlasu se Vaše odvolání týká, pomůžete nám tak Vaši žádost rychleji vyřešit. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Doba, po níž budou údaje zpracovávány

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy. Někdy je obtížnější potřebnou dobu zpracování určit, nebo z bezpečnostních důvodů není vhodné přesnou délku této doby sdělovat, níže proto alespoň uvádíme některá kritéria, podle nichž se při určení délky zpracování Vašich údajů rozhodujeme.

Kontaktní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení bude Stanice O zpracovávat po dobu, než vyjádříte s takovým zasíláním nesouhlas. I pak ale budeme zpracovávat základní údaje o tom, proč jsme Vám taková sdělení zasílali, po přiměřenou dobu k prokázání oprávněnosti takového zasílání (standardně po dobu 4 let od ukončení zasílání).

Výše uvedené doby mohou být překročeny také v jednotlivém případě, kdy to odůvodní okolnosti, např. pokud bude zahájen soudní spor s partnerem či bude probíhat kontrola ze strany orgánu veřejné správy.

Při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů bude dále vycházeno zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků, (iii) obvyklých postupů na trhu, (iv) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a (v) případných doporučení dozorových orgánů.

Jak bude zpracování probíhat a jeho konsekvence

V dnešní době většina zpracování probíhá počítačově, takže Vaše údaje budeme obvykle zpracovávat v počítačovém systému (obvykle v rámci administračního rozhraní služby, do níž jste se přihlásili nebo v jejímž rámci jste nám udělili souhlas).

Stanice O bude osobní údaje zpracovávat zejména ve svých počítačových systémech a počítačových systémech zpracovatelů – zasílatelů e-mailů. Poskytnutí zpracovávaných údajů ze strany subjektu údajů je dobrovolné.

Telefonní hovory

Za účelem nabídky našich služeb Vás můžeme kontaktovat také telefonicky.

Pokud Vás budeme kontaktovat s nabídkou našich služeb telefonicky a Vy si nebudete přít, abychom Vaše telefonní čísla za tímto účelem v rámci daného segmentu nabídky používali, informujte nás prosím o tom, že už si nepřejete, abychom Vaše telefonní číslo za takovým účelem využívali.

Předávání osobních údajů jiným osobám (příjemci osobních údajů)

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní.

Stanice O může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat právní předpis anebo se souhlasem partnera. Stanice O zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů, serverových služeb, rozesílání e-mailů a poskytovatelům archivačních služeb), provozovatelům (záložních) serverů či provozovatelům technologií využívaných Stanicí O, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb. Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům či osobám tvořícím se Stanicí O koncern, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb. Řadu administrativních a technických služeb zajišťuje pro Stanici O její mateřská společnost MAFRA, a.s., IČ: 45313351.Naše služby a děti

Využití našich služeb, do nichž je nutné se registrovat, osobami mladšími 15 let je možné pouze se souhlasem jejich zákonného zástupce (typicky některého z rodičů). Pokud byste byli osobou mladší 15 let a chtěli nějakou naši službu využívat, resp. nám poskytovali souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, dejte nám to prosím při registraci či udělení souhlasu vědět (využijte při tom prosím námi uváděné kontakty), abychom mohli zvážit, zda není nutné kontaktovat Vašeho zákonného zástupce a potvrdit si jeho souhlas.


Poučení o zpracování osobních údajů pro účely novinářské činnosti

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany Stanice O, pokud se jedná o osobní údaje osob, které jsou zpracovávány pro novinářské účely, tedy pro účely výkonu svobody projevu a informací v rámci přípravy a publikace článků (resp. reportáží či fotografií) zveřejněných v médiích vydávaných či provozovaných společností Stanicí O. Poučení je připraveno na základě Nařízení, se zohledněním právní úpravy práva na svobodu projevu a informací podle čl. 17 Listiny základních práv a svobod podle čl. 11 Listiny základních práv Evropské Unie a právní úpravy v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“), který obsahuje úpravu výjimek pro svobodu projevu v § 17 až 23.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Stanice O. Kontaktní údaje správce naleznete zde.

Stanice O je mj. provozovatelem těchto médií:

 1. Televizních stanic Óčko, Óčko Black, Óčko Expres a Óčko Star
 2. Webových stránek www.ocko.tv

Přehled zpracovávaných (typů) údajů a jejich zdroje

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (v tomto materiálu dále nazývané také „subjekt údajů“ či „dotčená osoba“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme od našich zdrojů, z veřejně dostupných informací, od tiskových a foto agentur, z jiných médií,  a také přímo od Vás.

Osobní údaje fyzických osob, které budou uvedeny v reportážích a článcích zveřejňovaných v médiích společnosti Stanice O či zpracovávány v rámci přípravy článků či jiných zpravodajských příspěvků, zahrnují celou řadu různorodých informací týkajících se dotčených osob, jejichž rozsah bude dán rozsahem zájmu veřejnosti na informování o činnosti těchto osob. Ne všechny informace, které o činnosti dotčených osob získáme, budeme však publikovat. Některé informace budeme potřebovat získat i pro to, abychom se mohli bránit v případném soudním sporu.


Zdrojem zpracovávaných informací je naše vlastní rešeršní činnost, naše novinářské zdroje, zprávy uveřejněné jinými médií či tiskovými a foto agenturami (jako je ČTK, Reuters, Profimedia apod.), řadu informací získáváme z veřejně dostupných informací a také přímo od dotčených osob (např. v rámci jejich vyjádření k připravovaným článkům).

Účely zpracování

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Primárním účelem zpracování osobních údajů bude novinářská činnost, tedy jejich zveřejňování v médiích Stanice O a příprava článků či reportáží. To ovšem neznamená, že veškeré získané informace budeme hned (či vůbec) publikovat (viz výše). V této souvislosti budou údaje dále používány pro kontrolu činnosti našich zaměstnanců a spolupracovníků, pro statistické účely a k ochraně práv Stanice O a třetích osob. Údaje získané v rámci sítí elektronických komunikací (zejména získané z komunikace s dotčenou osobou, jako je IP adresa a čas komunikace) budou užívány také za účelem IT bezpečnosti Stanice O. Dále budou osobní údaje dotčených osob užívány Stanicí O za účelem plnění jejích právních povinností podle Nařízení (např. v případě vyřizování žádostí podle Nařízení a Zákona (např. v případě vyřizování žádostí podle Nařízení a Zákona).

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení či Zákoně vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte rozhraní Vámi užívané služby, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Údaje zpracovávané v souvislosti s výše uvedenými účely ovšem obvykle nejsou zpracovávány na základě souhlasu.

Právním základem zpracování je § 17 odst. 1 Zákona, podle něhož lze osobní údaje zpracovávat také tehdy, slouží-li to přiměřeným způsobem pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu. Při posouzení přiměřenosti podle věty první se přihlédne také k tomu, jestli zpracování zahrnuje osobní údaje uvedené v čl. 9 odst. 1 nebo čl. 10 Nařízení.

Právním základem zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení jsou oprávněné zájmy Stanice O (dané zájmem na svobodě projevu a šíření informací, ochraně před právními nároky dotčených osob, případně třetích osob a zájmem na ochraně jejich práv proti protiprávní činnosti včetně IT bezpečnosti, zpracováním pro statistické účely) a výkon ústavně zaručené svobody projevu a informací. Pokud budeme zpracovávat údaje pro účel plnění povinností podle Nařízení, pak je právním základem zpracování plnění právní povinnosti. Ačkoliv to v případě zpracování pro novinářské účely není obvyklé, může být právním základem zpracování v některých případech i souhlas subjektu údajů.

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro novinářské účely lze vznést námitku jen proti konkrétnímu zpřístupnění nebo uveřejnění osobních údajů. Námitku tedy nelze vznést proti zpracování údajů v rámci přípravné fáze před publikací článku či reportáže, ledaže by v rámci této přípravy již byly údaje zpřístupňovány jiným osobám. To ovšem neznamená, že pokud byste nesouhlasili s tím, jak jsou o Vás reportáž či článek připravovány, nemůžete se nijak ohradit. Naše společnost má i v takovém případě zájem na řádném a etickém provádění své činnosti. Proto nás můžete kontaktovat kdykoliv, pokud se však bude jednat o Vaši námitku ve fázi přípravy článku či reportáže, nebude se jednat o formální námitku ve smyslu Zákona. Přesto se jí budeme zabývat.

Pokud budou Vaše osobní údaje v konkrétním případě zpřístupňovány třetí osobě nebo zveřejňovány, můžete vznést proti takovému zpracování námitku. V takovém případě prosím uveďte konkrétní důvody nasvědčující, že ve Vašem případě převažuje oprávněný zájem na ochraně Vašich práv a svobod nad veřejným zájmem na svobodě projevu. Pokud budeme mít za to, že bylo osvědčeno, že Váš zájem převažuje, zveřejňování daných informací ukončíme a budeme Vás o tom informovat.

Pro úplnost dodáváme, že i podle samotného Nařízení je v oblasti související s novinářskou činností (výkonem práva na svobodu projevu a informace) možnost námitky, resp. související povinnost Stanice O vymazat takové údaje, omezena tím, že se toto právo nevztahuje na údaje nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace (čl. 17 odst. 3 písm. a) Nařízení). To ale neznamená, že pokud se na nás obrátíte s připomínkami k některému našemu článku, nebudeme je řešit; bez ohledu na Nařízení vždy Vaše připomínky prověříme a pokud dojdeme k závěru, že došlo k pochybení, nebo je třeba naše čtenáře seznámit s dalšími informacemi, článek upravíme či Vám dáme dodatečný prostor.

Doba, po níž budou údaje zpracovávány

Určit vhodnou dobu zpracování údajů je u zpravodajských informací obzvláště obtížné. Právo na ochranu osobních údajů či osobnosti se zde dostává do střetu se svobodou projevu a právem veřejnosti na informace.

Zpracování pro novinářské účely je specifické tím, že k uveřejňování daných informací dochází obvykle po velmi dlouhou dobu (např. archivy novin jsou k dispozici v knihovnách či elektronických archivech, články zveřejněné na internetu jsou přístupné bez časového omezení apod.). Již jednou odvysílanou reportáž nelze změnit, u jiných druhů médií, zejména internetového zpravodajství, může být situace jiná. Pokud nám sdělíte, že některé zveřejňované informace Vás nepřiměřeně zasahují a doložíte proč, prověříme, zda je vhodné, abychom je dále zveřejňovali a případně je smažeme či nahradíme Vaše jméno či příjmení iniciálami. U některých informací však bude i tak doba, po kterou je budeme zveřejňovat, neomezená. Týká se to např. informací o politicích, hvězdách šoubyznysu či významných událostech apod. To, že znepřístupníme danou informaci veřejnosti, ovšem neznamená, že vždy smažeme i podkladové materiály či zálohy, které budeme mít k dispozici. Ty totiž můžeme využít i při tvorbě dalších budoucích článků či budou potřebné k ochraně našich práv. Stejně tak fotografie obvykle necháváme uložené v našem archivu s příslušnými popisky, abychom je v případě aktuální potřeby mohli znovu využít.
V našich médiích zveřejněné texty a fotografie (bez ohledu na to, zda jsou dále šířeny či nikoliv) archivujeme obvykle bez časového omezení. Jiná je situace s videozáznamy, které zabírají velký datový prostor. Pořady včetně dalších částí vysílání jsme podle zákona č. 231/2001 Sb. povinni uchovávat alespoň po dobu 30 dnů. Delší uchovávání závisí na konkrétních okolnostech.

Pokud není některá doba pro zpracování určena konkrétně, bude při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů vycházeno zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků, (iii) obvyklých postupů na trhu, (iv) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a (v) případných doporučení dozorových orgánů.

Aktualizace údajů

Jednou z našich povinností jako správce osobních údajů je zpracovávat přesné údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje. Přesnost u zveřejněných údajů posuzujeme vždy z pohledu informací aktuálních v době, kdy ke zveřejnění údajů z naší strany došlo. To však neznamená, že v případě potřeby informovat o změnách nezveřejníme o dané záležitosti potřebnou aktualizaci, např. nový článek či nedoplníme původní informaci. To, zda je nutné takto postupovat, vždy prověříme i z hlediska informační hodnoty dodatečné informace pro čtenáře a práv dotčeného subjektu.

Pokud dojde ke změně zveřejňovaných údajů, můžete kontaktovat přímo autora reportáže, případně nás můžete kontaktovat na níže uvedených kontaktech, nejlépe e-mailem na .

Jak bude zpracování probíhat a jeho konsekvence

V dnešní době většina zpracování probíhá počítačově, takže Vaše údaje budeme obvykle zpracovávat v počítačovém systému. Zveřejněné údaje či údaje určené ke zveřejnění, případně včetně informací, které byly původně zveřejňovány, ale již nejsou přístupné veřejnosti, ukládáme v našich redakčních systémech. Podkladové informace si obvykle ukládá každý novinář vhodným způsobem. Výjimku tvoří námi pořízené fotografie, které ukládáme do redakčního systému (spolu s popiskem, čeho se zobrazená fotografie týká). Ke zpracování pro novinářské účely obvykle nevyužíváme zpracovatelů, nicméně některé články mohou psát žurnalisté „na volné noze“ (stejné platí pro fotografy, kameramany a ostatní profese).

Stanice O bude osobní údaje zpracovávat zejména ve svých počítačových systémech. Písemnosti bude Stanice O zpracovávat ve své kartotéce. Upozorňujeme, že poskytnutí zpracovávaných údajů ze strany dotčené osoby, pokud ji např. požádáme o vyjádření k publikovaným informacím, je dobrovolné (ovšem bez poskytnutí těchto informací nebudeme moci čtenáře resp. diváky našich médií informovat o tomto stanovisku).

Předávání osobních údajů jiným osobám (příjemci osobních údajů)

Informace zpracovávané pro novinářské účely se snažíme zpracovávat sami. Samozřejmě při tom využíváme běžné počítačové systémy, jako je e-mailový klient apod. Některé články či reportáže také připravují novináři na volné noze, se kterými spolupracujeme.

Vzhledem k tomu, že primárním účelem zpracování údajů pro novinářské účely je jejich zveřejňování, budou údaje zveřejněny v článcích a reportážích v námi provozovaných médiích (pak budou přístupné bez omezení čtenářům/divákům těchto médií). Na přípravě článků a reportáží se mohou podílet i novináři na volné noze, kteří pak získají přístup i k dalším podkladovým materiálům. 
V některých případech zpřístupníme podkladové údaje za účelem získání právní konzultace od nich našim právním poradcům.
Dále využíváme v běžném rozsahu také zpracovatele - dodavatele externích služeb pro naše počítačové systémy (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů, serverových služeb, rozesílání e-mailů a poskytovatelé záložních serverů  a archivačních služeb).
Námi zveřejněné články/reportáže také můžeme poskytovat komerčním archivům médií, kteří je zpřístupňují za úplatu mediálním odborníkům nebo z nich vytvářejí běžné monitoringy médií. K některým článkům také poskytujeme licenci jiným médiím.
Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy; při tom však vždy dbáme etických a právních pravidel pro ochranu zdroje.

 

Poučení o právech subjektů údajů

Zpracování osobních údajů pro účely svobody projevu je specifické s ohledem na to, že se v něm střetává ústavně zaručené právo na svobodu projevu a informací podle čl. 17 Listiny základních práv a svobod a podle čl. 11 Listiny základních práv Evropské Unie s taktéž ústavně zaručeným právem na ochranu soukromí a osobních údajů. Při naplňování práv dotčených osob (tedy subjektů údajů) proto budeme postupovat tak, abychom zohlednili veškerá výše uvedená práva. Samo Nařízení přitom obsahuje určité výjimky z úpravy práv subjektů údajů, které se obvykle budou aplikovat právě na zpracování pro účely novinářské činnosti. Jedná se o výjimky stanovené právě ve prospěch svobody projevu či ochrany práv správce (Stanice O) či třetích osob (např. novinářské zdroje).

 

Práva jiných osob.

Upozorňujeme, že výkonem Vašich práv, zejména práva získat kopii osobních údajů či práva přenositelnosti nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Proto se budeme snažit upravit Vám předávané údaje tak, aby tato práva nebyla dotčena. Přesto však prosím vždy zvažte, jak a zda můžete předané údaje dále použít. Mějte také na paměti, že např. v rámci práva na přístup můžete získat informace chráněné např. autorským zákonem a jejich další použití by mohlo být proto omezeno.


Zpracování osobních údajů v reklamě

Osobní údaje mohou být uvedeny také v reklamách zadaných do našich médií. Takové reklamy zpracováváme v našich systémech za účelem splnění příslušné smlouvy se zadavatelem reklamy, tedy jejich zveřejnění a doložení tohoto plnění, za účelem ochrany našich práv a práv třetích osob, které by případně byly dotčeny takovou inzercí. Naše společnost však obvykle neodpovídá za pravdivost informací v reklamě uvedených, v takovém případě je nutné se obrátit na zadavatele inzerce. Podle § 6b odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je naše společnost jakožto šiřitel reklamy povinna oznámit osobě, která prokáže oprávněný zájem, kdo je zadavatelem a zpracovatelem reklamy.


Poučení o zpracování osobních údajů prostřednictvím síťových identifikátorů

Upozornění: Změnit Vámi provedené nastavení či odvolat souhlasy v tzv. cookie banneru, který se Vám zobrazuje na našich stránkách, můžete kdykoliv v patičce každé stránky pod odkazem "Cookies" v tomto okně.

Pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb používáme takzvané soubory cookies (anglicky koláček, sušenka). To jsou malé textové soubory, které naše servery (stejně jako řada dalších serverů) ukládají pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače a stejného prohlížeče pozná. Naše cookies tedy poznají stejný prohlížeč. Pokud se ze stejného počítače přihlásíte v jiném prohlížeči, budete pro nás novou osobou. Stejné platí, pokud vymažete své cookies v rámci prohlížeče či použijete jiný počítač.

Cookies umožňují lepší využití našich stránek a přizpůsobení jejich obsahu Vašim potřebám a preferencím. Taktéž slouží k tomu, aby Vám byla zobrazovaná reklama uzpůsobená Vašim zájmům a pomáhají nám lépe poznat, jak uživatelé naše stránky využívají. Reklama uzpůsobená Vašim zájmům je pro nás důležitá, protože je pro Vás i pro nás efektivnější – Vám se zobrazuje reklama, u níž je možné přepokládat, že Vás více zaujme a nám to pomáhá optimalizovat reklamní plochy a udržovat jejich rozsah na přijatelné úrovni. Je to přitom právě reklama, která nám pomáhá financovat přípravu obsahu, který poté čtete na našich stránkách a zaplatit kolegy, kteří jej připravují. Na přípravě zobrazení našich stránek se totiž podílí celá řada lidí - novináři, programátoři, kameramani apod.. Cookies jsou obecně užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Na našich stránkách se setkáte v principu se dvěma druhy cookies – tzv. cookies první strany, které máme obvykle plně pod kontrolou a cookies třetí strany, což jsou obvykle cookies jednotlivých reklamních systémů, jejichž reklama je na našich stránkách zobrazována. Ty mají pod kontrolou provozovatelé těchto systémů..

U obou druhů těchto cookies obecně platí, že na jejich základě není možné získat informace, které by Vás přímo identifikovaly (Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo či e-mail), standardní cookies Vás znají jen jako „prohlížeč, který se připojuje k internetu“. Vymazáním cookies z tohoto prohlížeče vznikne při dalším připojení zcela nový uživatel. Více informací může být z cookies vyvozeno, pokud jste na dané stránce zároveň přihlášeni v rámci svého uživatelského účtu v rámci některé služby. Pak je úkolem provozovatele dané stránky, aby minimalizoval získané údaje či jejich zpracování na nezbytné minimum či aplikoval dodatečné způsoby ochrany. U našich registrovaných uživatelů proto nesbíráme žádné nepotřebné údaje a aplikujeme přísná bezpečnostní opatření.

Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Naše cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.

Souhlas s použitím cookies

Podle novely zákona č. 127/2005 Sb. (viz § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích) účinné od 1. 1. 2022 je třeba k užití jiných než tzv. nezbytných cookies Váš souhlas. Ten můžete poskytnout na banneru, který se Vám zobrazí v rámci prohlížeče po návštěvě našich stránek. Funkčnost a využitelnost našich stránek není vázána na to, zda souhlas udělíte či nikoliv.

Váš souhlas není třeba pro použití nezbytných cookies, např. cookies sloužících pro uložení Vámi zvolených uživatelských nastavení (ty ukládáme obvykle na dobu 1 roku), cookies potřebných pro základní funkčnost stránek a reklamy na nich zobrazené (za nezbytné cookies se ovšem nepovažují cookies, které slouží k cílení obsahu a reklamy), cookies sloužících pro účely IT bezpečnosti, cookies regulujících zátěž našich stránek apod. I při používání nezbytných cookies máte právo na námitku. Právo na námitku Vám umožňuje nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho  oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení. Pokud chcete právo na námitku využít, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech.

Naše společnost využívá pro získání souhlasu jednotné celoevropské řešení pro možnost nastavení Vašich preferencí ohledně cookies. Toto řešení se nazývá „The IAB Europe Transparency and Consent Framework“ a připravila jej organizace IAB EUROPE. Proto se na našich stránkách setkáte s bannery, na nichž budete moci vyjádřit svoje preference ohledně použití cookies pro jednotlivé tam uvedené účely a jednotlivé subjekty. Dodavatelem řešení „The IAB Europe Transparency and Consent Framework“ pro nás je sdružení sdružení CPEX, jehož jsme členy. To pro samotnou technologii cookies banneru využívá řešení francouzské společnosti Didomi.

Vaše volby budou zaznamenány a následně využity ze strany naší společnosti a dále předány subjektům, které cookies používají a účastní se na tomto systému. V principu se jedná o 3 skupiny subjektů (vždy můžete zvolit, zda pro jednotlivý subjekt souhlas udělíte či nikoliv):

 • Provozovatele reklamních sítí registrovaných v rámci IAB EUROPE. Jejich seznam naleznete zde. Naše společnost spolupracuje jenom s částí těchto subjektů a jenom pro ně je možné na našich stránkách udělit souhlas.
 • Provozovatele webů na českém internetu sdružené v rámci sdružení CPEX či s ním spolupracující. Ohledně nich si v podrobném nastavení zobrazeného banneru také můžete nastavit obvykle preference pro jednotlivé účely a jednotlivé subjekty.
 • Naši společnost Stanice, a.s. a stránky, které provozuje. Naše společnost používá stejné nastavení a stejný systím, jako naše mateřská společnost MAFRA, a.s.

Využívání tzv. cookies

Vámi provedené nastavení můžete kdykoliv změnit nebo odvolat buď kliknutím na odkaz "Cookuies" v patičce sgtránky nebo na této stránce, čímž znovu vyvoláte okno s nastavením, v němž můžete změnit své preference. Také zde naleznete vysvětlivky k používaným účelům zpracování. Další informace k celému systému naleznete zde.

Druhy cookies

Podle trvanlivosti se rozlišují dva základní druhy cookies – dočasné soubory cookie, které jsou uloženy ve Vašem počítači jen do ukončení relace prohlížeče a trvalé soubory cookie, které zůstávají uloženy ve Vašem počítači déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Trvalé soubory cookie nám pomáhají Váš počítač a prohlížeč identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat Vás osobně. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše stránky Vašim zájmům a zabraňují opakovanému zobrazení stejné reklamy. Ani v tomto případě nemůžeme ovšem jakkoliv identifikovat Vás osobně a příslušná data nespojujeme s jakýmikoliv jinými daty. Pokud bude přihlášeným uživatelem iDNES Premium, pak cookies obsahují základní informace o Vás, které jsou nezbytné pro fungování služby – čtení prémiových článků, čerpání výhod apod.

Standardní doba platnosti trvalých souborů cookies, které používáme, nepřekročí 13 měsíců (ledaže dodavatel příslušné technologie neumožňuje kratší nastavení doby trvanlivosti). Doba trvanlivosti cookies začne běžet znovu po každé opakované  návštěvě naší stránky.

K čemu cookies používáme?

Upozorňujeme, že detaily o cookies užívaných přímo naší společností a společností MAFRA, a.s. se dozvíte zde.

K uložení osobních nastavení

Při první návštěvě si otestujeme parametry počítače a internetového připojení. To pak slouží třeba pro optimální nastavení přehrávače videa. Poznáme také, zda máte pod článkem vybranou možnost zobrazovat diskuse či blogy, nebo zda v diskusích chcete vidět příspěvky podle doporučení anebo času. Pro tyto cookies obvykle není vyžadován souhlas a pracují pouze s údaji nezbytnými pro uchování tohoto nastavení.

K testování, zda jsou naplněny podmínky pro omezení využívání služeb

Vzhledem k tomu, že financujme naše služby především z výnosů ze zobrazované reklamy, vyhradili jsme si právo omezit či zamezit přístup k našim stránkám těm uživatelům, kteří používají nástroje blokující zobrazování reklamy. Za tímto účelem používáme cookies také k technickému testování koncových zařízení, zda takové nástroje používají či nikoliv, abychom jim mohli přesto reklamu doručit. V rámci toho uchováme tato cookies po dobu 30 dnů a to pouze za účelem rozlišení, zda Vám bylo zobrazeno naše upozornění na užití výše uvedeného nástroje nebo ne. Podobně můžeme prostřednictvím cookies a dalších technických prostředků kontrolovat, zda nedochází k porušování podmínek jiných akcí. Pro tyto cookies obvykle není vyžadován souhlas.

Ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti a zabezpečení sítě

Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se čtenáři na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely využíváme také nástroj Google Analytics, který jsme nastavili tak, aby bylo minimalizováno zpracování údajů o Vás a společnost Google nebyla oprávněna je využívat pro jiné účely. Podrobnosti o tomto nástroji naleznete zde. Upozorňujeme, že provozovatel tohoto systémů, společnost Google, zpracovává tyto údaje i mimo EU. Bezpečnost takového zpracování je zajištěna uzavřením tzv. standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí a od 10.7.2023 také bez dalšího díky Rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně ohledně rámce EU–USA pro ochranu údajů. Google Analytics využíváme proto, že se jedná o jediný reálně použitelný a široce akceptovaný způsob měření návštěvnosti. Pro tyto cookies je třeba souhlas. Bez souhlasu zaznamenáváme pouze nejnutnější statistiky, pro které nepotřebujeme cookies.

Pro statistické účely, za účelem řešení technických problémů a za účelem IT bezpečnosti ukládáme v rámci technických nastavení našich serverů po krátkou dobu v řádu nejvýše dnů i IP adresy, z nichž byly naše články či reklamy navštíveny, ze kterých následně připravujeme agregované údaje o návštěvnosti našich stránek a jednotlivých článků. Tyto údaje nepropojujeme s žádnými dalšími údaji, kromě navštíveného obsahu, ledaže bychom řešili konkrétní technický či bezpečnostní incident. Pro tyto účely není vyžadován souhlas.

Za stejnými účely ukládají naše reklamní systémy SAS a Piano (viz níže) IP adresy osob, kterým byla zobrazena reklama, a to po dobu nejvýše několika málo dnů; ani tyto údaje však nejsou využívány jinak, než pro řešení incidentů a nejsou standardně propojovány s jinými údaji (ani s údaji z cookies). Pro tyto účely není vyžadován souhlas.

Tyto informace nejsou nijak spojeny s jinými informacemi. Víme tedy například, že danou rubriku navštíví opakovaně sto tisíc lidí za měsíc. Nevíme ale jmenovitě, kteří to jsou

Naše servery se dále účastní výzkumu návštěvnosti českého internetu NetMonitor. Použití cookies pro účely tohoto výzkumu však podléhá Vašemu souhlasu. Více informací o tomto výzkumu naleznete zde.

Námi zaznamenávané údaje mohou také sloužit k zabezpečení naší sítě a prevenci útokům na ni. Pro tyto cookies není třeba souhlas.

K uložení registračních informací

Registrovaným uživatelům ukládáme do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení. Pro tyto cookies není třeba souhlas.

K doručování relevantního obsahu našich stránek

Některé cookies můžeme v rámci některých našich stránek využívat také k tomu, abychom Vám zobrazovali ty články, které by Vás mohly zajímat. Za tímto účelem můžeme ukládat prostřednictvím cookies historii Vámi navštívených stránek po dobu, která nepřevýší 90 dnů a vytvářet z těchto dat jednoduché segmenty podle zájmů, do nichž příslušnou cookie zařadíme. Pro tyto cookies je třeba souhlas.

Naše společnost využívá k takové personalizaci obsahu zejména systém Recombee. Tento systém využívá údaje o Vámi navštívených článcích (v rozsahu URL zobrazených článků, informace o článku, z nějž jste aktivovali placenou službu a o tzv. „dočtenosti“ článku) získaných na základě cookies a údaj, zda jste uživatelem placených služeb, následně jsou tyto údaje předávány spolu s identifikátorem, kterým je náhodné ID, zpracovateli, společnosti Recombee, s.r.o., která však o Vás nemá jakékoliv další informace. Zpracovatel na základě těchto informací provede s pomocí umělé inteligence zhodnocení Vašich preferencí a doporučí zobrazení dalších článků podle Vašeho zájmu. Tento údaj (pouze o konkrétním doporučeném článku), je vrácen společně s výše uvedeným ID do systému naší mateřské společnosti MAFRA, který provede zobrazení doporučeného článku. Cookies mají nastavenu dobu trvání 90 dní, URL článků jsou k jednotlivým uživatelům (jejich ID) ukládány po dobu 90 dní. Více o systému Recombee zjistíte zde. Pro tyto cookies je třeba souhlas.

Pro zlepšování služby a lepšímu porozumění toho, jak naši návštěvníci službu využívají, používáme také analytický nástroj Hotjar, který sleduje využívání služby v rámci tzv. heatmap, video map či pro analýzu chování uživatelů. Nástroj Hotjar může být používán i pro interakci s uživateli formou dotazníků. Tento nástroj však není používán (s výjimkou dotazníků) plošně, ale pouze v omezeném nezbytně potřebném rozsahu a pro omezený počet návštěvníků měsíčně. Podrobnosti o ochraně soukromí v rámci tohoto nástroje naleznete zde. Podrobnosti o cookies v rámci této služby naleznete zde. Specifickou možnost odmítnout zpracování údajů v rámci služby Hotjar naleznete zde. Pro tyto cookies je třeba souhlas.

K reklamním účelům

Některé cookies vytvářejí inzertní systémy. Jejich pomocí zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně. Prostřednictvím našich webových serverů mohou být ve Vašem počítači ukládány také cookies jiných subjektů a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. Za takové zpracování však odpovídají přímo tito provozovatelé a my nad ním nemáme kontrolu. Provozovatelé těchto systémů jsou však vázáni přísnými podmínkami společného systému pro získávání souhlasů „The IAB Europe Transparency and Consent Framework“, která připravila organizace IAB EUROPE. Pro tyto cookies je obvykle třeba souhlas.

My umožňujeme na některých stránkách umístění reklamy pro systémy vícero stran, např. systém společnosti Google, Facebook, systém Sklik společnosti SEZNAM.CZ, a.s., systém společnosti Internet Billboard, a.s., iBILLBOARD Ad Server, systém Adform společnosti Adform a systém sdružení Czech Publisher Exchange. Dále je na našich stránkách poskytován prostor k umístění reklamy společnosti R2B2, s.r.o. Tyto systémy obvykle využívají techniky behaviorální reklamy (viz níže). Pro tyto cookies je třeba souhlas.

Reklamní systémy mají většinou vlastní zásady ochrany osobních údajů, naše servery tyto cookies nedokáží číst ani zapisovat. V některých případech ale jsou výše uvedené systémy využívány k tomu, aby se Vám zobrazovala naše reklama v těchto systémech.

Cílenou reklamu lze rozdělit na dvě základní kategorie. První je behaviorální reklama a další retargeting.

Behaviorální reklama

Behaviorální reklama je založená na tom, že reklamní systémy vytváření a sdílejí základní reklamní profil návštěvníka, na jehož základě se mu pak snaží nabídnout reklamu, která by ho mohla zaujmout. Tyto profily se snaží zohlednit nákupní chování a aktuální zájmy návštěvníka stránky (např. rozlišují osoby se zájmy o značky aut, druhy oblečení, případně s dalšími doplněnými parametry, jako je odhad věku apod.). Jak bylo uvedeno výše, reklamní systém rozpoznává chování (uživatele) prohlížeče, nikoliv konkrétní osoby, protože nezná žádné informace o dané osobě (jméno, příjmení, e-mail, telefon; ledaže byste navštívili stránku, na níž jste registrováni – typicky Vámi využívaný e-shop, na jehož reklamu jste klikli. Tento provozovatel pak může tyto údaje propojit, ale nemůže je bez Vašeho souhlasu předat provozovateli reklamního systému). Proto také, pokud počítač a stejný prohlížeč v něm využívá více osob, jeví se reklamnímu systému jako jedna osoba (jeden prohlížeč).

Behaviorální reklama není žádný ďábel – reklamní systémy se Vás jen snaží více zaujmout tím, že Vám nabízejí reklamu, o kterou byste mohli mít zájem a tím zefektivnit její užívání.

Retargeting

Některé výše uvedené systémy využívají i technik retargetingu, kdy Vám může být zobrazován na stránkách třetích osob obsah, který souvisí s tím, co jste si prohlíželi na jiných stránkách. Typicky pokud navštívíte nějaký e-shop a budete si na něm prohlížet zboží, budou Vám po nějakou dobu zobrazovány reklamní bannery s tímto nebo souvisejícím zbožím, aby Vás tento e-shop motivoval ke koupi. Jeho provozovatel ale není schopen zjistit např. to, že jste si dotčené zboží už objednali na jiném e-shopu či že už jste o něj ztratili zájem. Informace o takovém užití si proto prosím vyžádejte u provozovatele systémů, kteří používají příslušné cookies. Naše společnost sama takový systém neprovozuje, ale může využívat při své činnosti jako zákazník cílení reklamy v rámci systémů Facebook (tzv. Facebook Pixel), Google nebo Sklik. Pro tyto cookies je třeba souhlas.

Reklamní systém používaný Stanicí O

Přímo pro naše účely využívá naše mateřská spolenčost MAFRA, a.s., která spravuje naše stránky, reklamní systém SAS® Intelligent Advertising for Publishers a reklamní systém a systém pro správu uživatelů Piano společnosti Piano Software Inc., 111 S. Independence Mall E, Suite 950, Philadelphia, PA 19106 a částečně systémy sdružení Czech Publisher Exchange. Pro cookies užívané těmi reklamními systémy, pokud slouží k základnímu nastavení funkčnosti reklamy (např. zamezení zobrazování stále stejné reklamy) není třeba souhlas.

Některé cookies slouží také k lepšímu cílení reklamy podle chování uživatelů (behaviorální reklama). Jde o data, která nemají vazbu na jiné typy cookies. Náš reklamní systém SAS však není naší společností pro nastavování behaviorální reklamy využíván, pro tyto účely využíváme služby sdružení Czech Publisher Exchange, které používá technologii Adobe Audience Manager. Pro cookies užívané pro behaviorální reklamu je třeba souhlas.

Data takto získaná jsou používána výhradně k jednoduché segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků a obsahu jimi navštívených stránek. Naše společnost rozhodně neužívá žádné podrobné profily našich návštěvníků.

Geografická lokace

V rámci segmentace můžeme také sbírat obecné informace o přibližné geografické lokaci Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Jedná se ovšem pouze o přibližné geografické určení polohy na základě údajů zjistitelných z IP adresy. Tato data jsou sbírána za účelem poskytnutí personalizovaného obsahu na základě Vaší přibližné geografické lokace. Pro tyto funkčnosti není obvykle vyžadován souhlas.

Pravidla reklamních systémů

Bližší informace o pravidlech společnosti Google získáte zde

Bližší informace o pravidlech systému Sklik získáte zde

Bližší informace o pravidlech systému Facebook získáte zde

Bližší informace o pravidlech systému R2B2 získáte zde

Bližší informace o pravidlech systému iBILLBOARD Ad Server naleznete zde

Bližší informace o pravidlech systému Czech Publisher Exchange naleznete zde

Bližší informace o pravidlech systému AppNexus naleznete zde

Bližší informace o pravidlech systému Adform naleznete zde

Bližší informace o pravidlech systému PubMatic naleznete zde

Bližší informace o pravidlech skupiny GroupM naleznete zde

Pro mobilní zařízení můžete obdobně využít např. aplikaci AppChoices:
https://itunes.apple.com/us/app/appchoices/id894822870?mt=8
http://youradchoices.com/appchoices

Měřící pixely a local storage

ěřící pixel (někdy nazývaný také web beacon) je malý grafický obrázek umístěný na webové stránce, který je podobně jako cookie možné využít pro sběr určitých informací z Vašeho počítače, například jeho IP adresy, času, kdy došlo k prohlížení obsahu stránky, typu prohlížeče a existence cookies již dříve nastavených týmž serverem. Některé naše stránky mohou využívat web beacons ke sledování efektivity našich stránek, k testování, zda jsou naplněny podmínky pro omezení využívání našich služeb a jako doplněk ke cookies za účelem segmentace uživatelů pro zobrazování obsahu a reklamy (viz výše). Pro tyto funkčnosti platí stejná pravidla jako pro cookies.

V některých případech využíváme k čistě technickým účelům (např. uložení nastavení hlasitosti apod.) i tzv. „local storage“ Vašeho internetového prohlížeče či obdobnou funkčnost prostřednictvím tzv. „Indexed DB“ v prohlížeči. Jedná se o zvláštní úložiště v prohlížeči, do kterých je možné ukládat uživatelská nastavení. Tato nastavení jsou obvykle v těchto úložištích ukládána do doby jejich změny.

Nastavení správy cookies v prohlížečích:

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.

Nastavení na úrovni prohlížeče

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.

Možnosti nastavení správy cookies v rámci hlavních prohlížečů naleznete zde:

U prohlížečů Chrome a Mozilla Firefox můžete pro správu cookies využít také kombinaci tlačítek "[Ctrl + Shift + Delete]".


Poučení o zpracování osobních údajů osob v rámci fanouškovských stránek na sociálních sítích

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji návštěvníků fanouškovských stránek na sociálních sítích Facebook, Instagram, Spotify, TikTok, Twitter a Youtube společnosti Stranice O, která tak působí (ve většině případů) jako správce osobních údajů (vedle provozovatelů výše uvedených sociálních sítí, kteří jsou dalšími správci osobních údajů).

Upozorňujeme však, že za obsah dodaný na naše stránky uživateli (např. komentáře pod články) jsou ve smyslu § 5 zákona č. 480/2004 Sb. primárně odpovědní jednotliví uživatelé, případně provozovatel dané sociální sítě; pokud však naši společnost upozorníte na závadný obsah takových příspěvků, budeme Vaše upozornění řádně řešit.

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Naše společnost nezpracovává osobní a další údaje návštěvníků fanouškovských stránek jinak, než k zákonem připuštěným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas.

Údaje jsou tak využívány k těmto účelům:

 • vedení fanouškovských stránek produktů Stanice O v rámci sociálních sítí Facebook, Instagram, Spotify, TikTok, Twitter a Youtube.
 • ochraně práv Stanice O (např. pro případ soudního sporu týkajícího se obsahu fanouškovských stránek)
 • statistickým účelům (v této souvislosti jsou ale Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost)
 • měření návštěvnosti fanouškovských stránek
 • vyhledávání potenciálních zaměstnanců (zejména prostřednictvím stránek na síti LinkedIn)
 • organizování spotřebitelských soutěží, doručování výher a zpravodajství o takových soutěžích
 • zlepšování obsahu našich fanouškovských stránek a jejich vývoji (v této souvislosti jsou ale Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost)
 • zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů a to v obvyklém na trhu prováděném standardu
 • pro účely vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů, prevenci deliktní činnosti apod.)
 • v přiměřeném rozsahu k přímému marketingu, tzn. cílenějšímu zobrazení obsahu a reklamy na našich stránkách jednotlivým uživatelům (k tomuto účelu ovšem využíváme pouze vlastní funkčnost příslušných sociálních sítí, jako je např. tzv. Facebook pixel)

Vaše údaje zpracováváme pouze v rámci možností daných příslušnými sociálními sítěmi, údaje si nekopírujeme mimo prostor těchto sítí, ledaže by se jednalo o agregované údaje (neumožňující nijak identifikovat jednotlivce) nebo o případ jednotlivého incidentu (např. vyhrožující komentář u článku). Výjimku tvoří údaje získané od Vás v případě výher v našich soutěžích, kde si kontaktní údaje uložíme za účelem odeslání výhry a pro účely vedení účetnictví (obvykle po dobu 10 let od skončení příslušného účetního období).

Agregované údaje můžeme zpracovávat ve vlastních systémech nebo systémech externích dodavatelů, ale tyto údaje nám nijak neumožňují Vás identifikovat.

V rámci služby Facebook může naše společnost provozovat i tzv. chatboty. Chatbot je automatický systém, v jehož rámci můžete komunikovat s naší společností či si vyžádat zasílání informací o novinkách z našeho zpravodajství do Vašeho účtu v této službě. Při zasílání novinek v rámci zpravodajství využíváme údaje o Vašem jménu a příjmení, případně nastavenému jazyku, časové zóně a pohlaví, abychom Vás mohli oslovovat při zasílání Vámi vyžádaných zpráv. Zároveň je v rámci aplikace archivována Vaše komunikace s chatbotem a našimi operátory. Služba chatbotů je prozatím provozována ve zkušebním režimu. Odhlásit se ze zasílání novinek můžete formou dialogu s chatbotem nebo ukončením využívání příslušné aplikace na Facebook.

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte rozhraní Vámi užívané služby, údaje vymažte prostřednictvím příslušného nástroje dané sociální sítě, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů jsou naše oprávněné zájmy (dané zájmem na provozování fanouškovských stránek, ochraně našich práv, zpracováním ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek, zlepšování obsahu našich fanouškovských stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímému marketingu) a třetích osob (zejména našich smluvních partnerů podílejících se na plnění pro Vás či osob, které zmiňujete ve svých příspěvcích)  a plnění zákonných požadavků (zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména zákon č. 110/2019 Sb. a Nařízení, vedení účetnictví  a plnění povinností podle daňových předpisů (např. u soutěží pořádaných v rámci fanouškovských stránek).

Jaké údaje zpracováváme a jaké jsou jejich zdroje?

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci sledování Vaší činnosti v rámci našich stránek (účtů). V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.

V rámci našich fanouškovských stránek se o Vás dovídáme pouze údaje, které nám poskytne příslušná sociální síť nebo Vy osobně. Pokud nekomentujete či neoznačíte některý náš článek či obsah, nebo nám nezašlete zprávu, nebudeme o Vás mít žádné informace (tyto informace ovšem může mít provozovatel příslušné sociální sítě).  Pokud budete komentovat či označíte některý náš článek či obsah, nebo nám zašlete zprávu, zjistíme obvykle Vaše jméno a příjmení, případně nastavený jazyk, časovou zónu, pohlaví a čas Vaší reakce a text Vašeho příspěvku. Tyto údaje však nijak nekopírujeme mimo prostředí dané sociální sítě a dále nezpracováváme (vyjma např. reakce na Váš komentář či odpovědi na Váš dotaz a vyjma zpracování údajů o výhercích soutěží (viz výše) nebo výjimečně pro nabídku zaměstnání na základě aktivní komunikace s Vámi, kde si příslušné údaje můžeme uložit do našeho systému pro spravování pracovních nabídek), ledaže se bude jednat o případ jednotlivého incidentu (např. vyhrožující komentář u článku).  Vaše údaje nijak neobohacujeme o údaje z Vašich profilů na dané síti, vyjma případné návštěvy Vašeho profilu na síti LinkedIn za účelem zjištění, zda Váš pracovní profil Vámi na této síti zveřejněný odpovídá našim požadavkům.

Jak dlouho údaje zpracováváme?

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy.

Údaje v rámci sociálních sítí zpracováváme primárně v agregované formě, tedy tak, že není možné identifikovat jednotlivé uživatele. V takovém případě můžeme ukládat takové údaje bez časového omezení. Jinak údaje, které jsou přístupné v rámci sociální sítě, můžeme zpracovávat do doby, než jsou z ní smazány (i když  s nimi obvykle nijak nepracujeme).

Při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů vycházíme zejména z těchto hledisek: (i) délky promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, že byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti, (iii) předpokládaných lhůt pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti (iv) obvyklých postupů na trhu a doporučení dozorových orgánů a (v) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní. V rámci služby můžeme také zpřístupňovat údaje o Vás třetím osobám – zaměstnavatelům, pokud nám k tomu dáte souhlas.

Jak je uvedeno výše, snažíme se osobní údaje zpracovávat pouze v rámci té sociální sítě, v jejímž rámci jsou uloženy. Výjimkou může být zpracování údajů pro účely nabídky zaměstnání. V rámci sociální sítí můžeme využívat speciální softwarové nástroje umožňující nám lépe spravovat naše účty, nejedná se však obvykle o zpracovatele osobních údajů.

Pokud bychom zpracovávali osobní údaje mimo příslušnou sociální síť, Stanice O může zpřístupnit Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům či jiným příjemcům:

 • dodavatelům externích služeb pro Stanici O (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů),
 • provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných Stanicí O, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb Stanice O,
 •  v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům Stanice O a auditorům Stanice O, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb Stanice O,
 • osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek Stanice O,
 • na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.

Jste povinni nám údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje poskytujete Stanici O dobrovolně. Je-li pro Vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni.

Souhlas

Souhlas je sice jen jedním z důvodů zpracování, ale Nařízení na jeho získání klade zvláštní požadavky. Pokud byste měli pocit, že je Váš souhlas z naší strany vynucován, kontaktujte nás prosím a my budeme tento případ okamžitě řešit.

Upozorňujeme Vás, že pokud právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas, můžete takový souhlas kdykoliv bezplatně odvolat na níže uvedených kontaktech. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. V takovém případě nebude Stanice O takové osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu . V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by Stanice O neměla údaje zpracovávat. Upozorňuje, že i ve výše uvedených případech však bude někdy probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby Stanice O takové údaje i nadále zpracovávala.

Automatizované rozhodování

Podle Nařízení máte jako subjekt údajů právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká (čl. 22). Nařízení sice stanoví několik výjimek pro případy, kdy je možné takové automatizované rozhodování provádět, naše společnost se ovšem snaží takové zpracování neprovádět.

Naše společnost neprovádí v souvislosti se sociálními sítěmi žádné automatizované rozhodování, které by pro Vás mělo právní účinky či se Vás obdobně významně dotýkalo ve smyslu čl. 22 Nařízení.

Podmínky ochrany soukromí příslušných sociálních sítí

Informace o tom, jak nakládá s Vašimi osobními údaji příslušný provozovatel sociální sítě, naleznete zde:
Facebook

Instagram

TikTok

Youtube

Twitter

Spotify


Poučení o zpracování osobních údajů osob využívajících webové služby Stanice O

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb společnosti Stanice O, která tak působí (ve většině případů) jako správce osobních údajů. Upozorňujeme však, že za obsah dodaný na naše stránky uživateli (např. komentáře pod články) jsou ve smyslu § 5 zákona č. 480/2004 Sb. primárně odpovědní jednotliví uživatelé, pokud však naši společnost upozorníte na závadný obsah takových příspěvků, budeme Vaše upozornění řádně řešit.

Stanice O postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením, zákonem 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

Věnujte proto prosím výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost.

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených Nařízení můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Naše společnost nezpracovává osobní a d alší údaje uživatelů našich služeb jinak, než k zákonem připuštěným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas.

Není-li v příslušné podmínkách služby určeno jinak, pak jsou obvykle tyto údaje využívány k těmto účelům:

 • plnění uzavřené smlouvy, resp. poskytování příslušné služby, kterou prostřednictvím našich stránek využíváte, vč. evidence takovýchto uživatelů a smluvních vztahů
 • ochraně našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb)
 • statistickým účelům (v této souvislosti jsou ale Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost)
 • měření návštěvnosti našich stránek (např. nástrojem Google Analytics)
 • analýze Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním preferencím
 • organizování spotřebitelských soutěží, doručování výher a zpravodajství o takových soutěžích
 • zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji
 • zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů a to v obvyklém na trhu prováděném standardu
 • pro účely vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů, prevenci deliktní činnosti apod.)
 • v přiměřeném rozsahu k přímému marketingu, tzn. cílenějšímu zobrazení obsahu a reklamy na našich stránkách jednotlivým uživatelům a k zasílání obchodních sdělení a to vč. tzv. remarketingu (cílené reklamě) a behaviorální reklamy. Za účelem behaviorální reklamy však vytváříme pouze jednoduché segmenty, nikoliv detailní profily uživatelů.

Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech, byť můžeme využívat i systémů třetích osob (tzv. zpracovatelů).

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte rozhraní Vámi užívané služby, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost plnění smlouvy (vč. např. vymáhání vzniklých pohledávek), pokud se jedná o využívání našich služeb, které jste začali cíleně užívat (do nichž jste se registrovali), oprávněné zájmy Stanice O (dané zájmem na ochraně našich práv, zpracováním ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek, analýze Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním preferencím, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímému marketingu) a třetích osob (zejména našich smluvních partnerů podílejících se na plnění pro Vás či osob, které zmiňujete ve svých příspěvcích)  a plnění zákonných požadavků (zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména zákon č. 110/2019 Sb. a Nařízení), vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů a předpisů regulujících reklamu (zejména zákon č. 40/1995 Sb.)).

Zpracování pro některé účely přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení třetích osob e-mailem) či ohledně některých údajů, které nám poskytujete dobrovolně, může být založeno také na Vašem souhlasu. Upozorňujeme, že udělené souhlasy ke zpracování osobních údajů mohou být kdykoliv odvolány na níže uvedených kontaktech, případně také v nastavení jednotlivé služby. Tím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Jaké údaje zpracováváme a jaké jsou jejich zdroje?

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci sledování Vaší činnosti v rámci našich stránek (účtů). V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s registrovanými uživateli našich služeb, mohou obvykle obsahovat Vaše

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • přezdívku
 • použité heslo (chráněné formou hash),
 • údaje zadané do těchto služeb
 • údaje o Vaší aktivitě v rámci služeb
 • údaje, z jakých zařízení se do naší služby hlásíte a kdy (a to pro statistické účely, další rozvoj služby a pro kontrolu dodržování smluvních podmínek).

Vedle toho si budeme ukládat pro stejné účely

 • počet přečtených článků a z jaké byly rubriky.

Dále budeme zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (obvykle uložením informací o způsobu a době udělení souhlasu, vč. např. Vaší IP adresy, ze které jste zaklikli příslušné políčko) a kdy jste jej odvolali. Pokud naše služby umožňují zasílání vzkazů mezi uživateli, můžeme ukládat v systému i texty takových vzkazů a údaje odesílatele a to po přiměřenou dobu. V rámci některých služeb můžeme provádět i segmentování uživatelů do základních skupin za tím účelem, abychom Vám nabídli obsah, který Vás bude zajímat.

O běžných návštěvnících našich stránek zpracováváme údaje získané prostřednictvím síťových identifikátorů, zejména cookies.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Osobní údaje předávané Stanice O uživatelem s jeho souhlasem jsou zpracovávány do odvolání souhlasu; naše společnost však může i po odvolání souhlasu některá taková data zpracovávat, pokud k tomu má jiný zákonný důvod (např. pro doložení skutečnosti, že jsme údaje zpracovávali se souhlasem či pro možnost obrany proti právním nárokům).

Pokud od Vás budeme potřebovat údaje, které Vás budou přímo identifikovat nebo které nám umožní Vás kontaktovat za účelem poskytnutí produktu nebo služby, jež jste si vyžádali, výslovně Vás o ně požádáme.

Pro některé (zejména placené) služby potřebujeme znát i některé další informace o uživatelích, proto prosím pečlivě prostudujte podmínky dané služby.

V souvislosti s využíváním našich služeb o Vás můžeme dále shromažďovat za výše uvedenými účely určité další informace, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se přihlašujete k našim službám nebo z níž jste k našim službám přistoupili, datum a čas přístupu k těmto službám, základní geografickou lokaci apod.

Námi zpracovávané osobní údaje získáme buď přímo od Vás (tím, že nám je poskytnete např. v rámci registrace do služby, nebo z individuální korespondence s Vámi), nebo v rámci sledování Vaší aktivity v rámci naší služby či našich stránek.

Na našich stránkách a v našich aplikacích využíváme také online fonty písem – např. písma Google (Google Fonts). Snažíme se využívat tzv. statické fonty, které nekomunikují se vzdálenými servery, ovšem v některých případech mohou být využity i tzv. dynamické fonty, které se načítají ze serverů třetí strany. Písma se ukládají do mezipaměti prohlížeče a urychlují tak načítání stránek. Při načítání dynamického fontu musí server, který písma poskytuje (např. server Google) vědět, kam ho má odeslat, a proto jsou mu přístupné  IP adresy uživatelů webových stránek. Více o Google Fonts se dozvíte zde.

Jak dlouho údaje zpracováváme?

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy.

Údaje získané v rámci registrace a po dobu využívání registrované služby jsou obvykle ukládány po celou dobu registrace a dále obvykle 12 měsíců po jejím zrušení (podle charakteru služby, kdy se snažíme zohlednit jak Váš zájem na tom, aby byly Vaše údaje ukládány po zrušení registrace po co nejkratší dobu, tak zájem jak naší společnosti, tak třetích osob). Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu (obvykle 4 roky, doklady týkající se placených služeb pak obvykle 10 let) pouze základní identifikační údaje, údaje o udělení/odvolání souhlasu a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh a logy aktivity v rámci účtu a u placených služeb texty smluv, doklady o našem plnění a provedených platbách.Samotný údaj o tom, že jste byli v naší službě registrováni, může být ukládán po delší dobu za účelem zamezení duplicitních registrací a zabránění opětovné registrace osobám, jimž byla registrace zrušena pro porušování podmínek či z jiných obdobných důvodů.

Informace v rámci registrace o tom, z jakých zařízení se do naší služby hlásíte a kdy a o počtu přečtených článků a z jaké byly rubriky budeme ukládat rok zpětně.

Upozorňujeme, že data Vámi zadaná do našich služeb, která jsou uveřejněna (např. komentáře u článků) nejsou po skončení registrace automaticky mazána, o jejich smazání je třeba zvlášť požádat.

Vždy si prosím podrobně prostudujte příslušné podmínky dané služby, kde jsou obvykle uvedena podrobnější pravidla pro nakládání s osobními údaji.

Výše uvedené lhůty mohou být překročeny v případech, kdy to bude s ohledem na okolnosti vhodné (např. u licenčních smluv, které je nutné archivovat k doložení oprávnění k užívání díla, pokud bude zahájena kontrola dozorovým orgánem nebo v případě běžícího sporu).

Pokud se jedná o dobu zpracování, pak není-li výslovně uvedena v podmínkách služby či stanovena právním předpisem, vycházíme při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, že byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti, (iii) předpokládaných lhůt pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti (iv) obvyklých postupů na trhu a doporučení dozorových orgánů a (v) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.

 

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní. V rámci služby můžeme také zpřístupňovat údaje o Vás třetím osobám – zaměstnavatelům, pokud nám k tomu dáte souhlas.

Stanice O může zpřístupnit Vaše osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo s Vaším souhlasem. Stanice O zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům:

 • dodavatelům externích služeb pro Stanici O (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů),
 • provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných Stanicí O, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb Stanice O,
 •  v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům Stanice O a auditorům Stanice O, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb Stanici O
 • osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek Stanice O
 • na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.

V rámci našich stránek také používáme síťové identifikátory, zejména tzv. cookies. Detailnější informace o cookies a dalších síťových identifikátorech naleznete zde.

Pro inkasování částek za placené služby využíváme různé banky a internetové platební systémy.

Údaje určené ke zveřejnění jsou samozřejmě zveřejňovány na internetu a dostupné po celém světě.

Služby třetích stran na webových stránkách

Upozorňujeme, že na našich stránkách mohou být umístěny prvky umožňující sbírání osobních údajů či sledování chování uživatelů těchto stránek ze strany třetích osob (ovšem až na údaje týkající se prováděných plateb obvykle v tzv. pseudonymizované podobě, tedy bez možnosti získávání Vašich přímých identifikačních údajů).

Třetími osobami, které takto mohou získat přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, mohou být:

 • osoby provádějící analýzu návštěvnosti našich webů či internetu (jako je např. projekt Netmonitor)
 • poskytovatelé platebních brán (či poskytovatelé platebních karet)
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou či tzv. remarektingem (kteří cookies umísťují v souvislosti s tím, že je jejich obsah – reklama – nahráván na naši stránku).

Údaje získané v rámci cílení reklamy či remarketingu mohou být sdíleny s jinými účastníky příslušné sítě, nicméně opět vždy pouze v podobě, jež Vás neumožní konkrétně identifikovat. Více o tomto způsobu zpracování se dozvíte zde.

 

Jste povinni nám údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje poskytujete Stanici O dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat). Je-li pro Vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni.

Naše služby a děti

Nařízení případně české právní předpisy jej adaptující omezují v některých případech zpracování údajů v souvislosti s webovými službami, pokud by je měly využívat děti mladší 15 let. Zároveň stanoví vyšší práva na výmaz údajů těm uživatelům, kteří do služby zadávali údaje v době, kdy jim nebylo ještě 18 let.

Pokud jste osobou mladší 15 let, vyžádejte si prosím k registraci do našich služeb souhlas Vašich zákonných zástupců (typicky některého z rodičů).

V některých službách můžeme přímo vyžadovat, aby registrující se osoba uvedla, zda je starší či mladší 15 či 18 let proto, abychom mohli prověřit, zda není k její registraci nutný souhlas jejího rodiče či jiného zákonného zástupce.

Pokud se přesto bude registrovat do naší služby osoba, která je mladší 18 let, upozorňujeme ji, že má zvýšené právo požadovat výmaz všech o ní zpracovávaných údajů zadaných před 18 rokem jejího věku. Jejímu požadavku na výmaz se tak vždy budeme snažit vyhovět. Pokud jste při registraci do služby nebo zadávání údajů do ní byli mladší než 18 let a následně od nás budete požadovat výmaz takových údajů, dejte nám prosím vědět, že se jedná o tento případ, abychom mohli Váš věk dostatečně a řádně zohlednit.

Souhlas

Souhlas je sice jen jedním z důvodů zpracování, ale Nařízení na jeho získání klade zvláštní požadavky. Pokud byste měli pocit, že je Váš souhlas z naší strany vynucován, kontaktujte nás prosím a my budeme tento případ okamžitě řešit.

Upozorňujeme Vás, že pokud právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas, můžete takový souhlas kdykoliv bezplatně odvolat na níže uvedených kontaktech. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. V takovém případě nebude Stanice O takové osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu . V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by Stanice O neměla údaje zpracovávat. Upozorňuje, že i ve výše uvedených případech však bude někdy probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby Stanice O takové údaje i nadále zpracovávala.

Automatizované rozhodování

Podle Nařízení máte jako subjekt údajů právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká (čl. 22). Nařízení sice stanoví několik výjimek pro případy, kdy je možné takové automatizované rozhodování provádět, naše společnost se ovšem snaží takové zpracování neprovádět.

Naše společnost nemá v úmyslu provádět žádné automatizované rozhodování, které by pro Vás mělo právní účinky či se Vás obdobně významně dotýkalo ve smyslu čl. 22 Nařízení. Pokud by Vám byla např. odmítnuta možnost registrace do naší služby z důvodu automatické kontroly např. duplicitní e-mailové adresy, vždy se můžete obrátit na administrátora příslušné služby či na naši společnost obecně se žádostí o definitivní rozhodnutí, které bude vždy založeno na posouzení operátorem.

Přihlašování do služeb prostřednictvím údajů třetích stran

Některé naše webové služby umožňují přihlašování a obsluhu prostřednictvím zvláštních aplikací ve Vašich mobilních telefonech a tabletech. Takové aplikace je možné získat v rámci Google Play, iTunes či Microsoft Store. V rámci těchto aplikací jsou ukládány obvykle Vaše přístupové údaje do našich webových služeb, případně je z naší strany využívána služba oznamování zpráv, tzn. push notification. Tyto aplikace také umožňují sdílení některých údajů s provozovateli příslušných systémů v rozsahu jimi stanoveném. Pro bližší informace konzultujte podmínky těchto služeb.

 

Aktualizace údajů

Jednou z našich povinností jako správce osobních údajů je zpracovávat přesné údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje. Pokud nám poskytnete informaci o změně Vašich údajů, pomůžete nám tuto povinnost řádně plnit. Pokud proto dojde ke změně Vámi poskytnutých údajů, dovolujeme si požádat o zaslání informace o takové změně případně o provedení jejich změny v rozhraní služby.


Poučení o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Mzdovou a personální agendu pro naši společnost zajišťuje naše mateřská společnost MAFRA, a.s., IČ: 45313351. Poučení o zpracování pro uchazeče o zaměstnání naleznete zde.

Poučení o zpracování osobních údajů pro účely castingu

Poučení o zpracování osobních údajů pro účely castingu naleznete zde.


Poučení o zpracování osobních údajů účastníků diváckých a marketingových soutěží pořádaných Stanicí O

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany Stanice O, pokud se jedná o osobní údaje osob, které se účastní jí (spolu)pořádaných diváckých anebo marketingových soutěží (dále také jen „soutěže“).

Níže se dozvíte, jak bude naše společnost Vaše údaje zpracovávat a to zejména s ohledem na Nařízení.

Přehled zpracovávaných (typů) údajů a jejich zdroje

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci ukládání údajů v rámci našich webových stránek.

Osobní údaje účastníků soutěží, které bude Stanice O zpracovávat, zahrnují údaje poskytnuté účastníky, typicky:

 • jméno a příjmení
 • pohlaví
 • adresu
 • datum narození
 • telefonní číslo
 • e-mail, případně
 • příspěvky do soutěže

dále

 • údaje získané v rámci telefonních hovorů
 • e-mailové komunikace s účastníky

V souvislosti s komunikací s účastníkem si Stanice O může ukládat vedle obsahu takové komunikace také

 • čas provedené komunikace s účastníkem
 • IP adresu
 • telefonní číslo
 • přehled počtu přihlášení a
 • přehled výher

U e-mailové komunikace jsou v rozhraní e-mailového klienta ukládány také běžné údaje související s takovou zprávou zasílané společně s ní.

U osob identifikovaných v příspěvcích účastníků jsou obvykle zpracovávány jejich

 • fotografie (např. v soutěžních příspěvcích)

Registrace pro soutěže je obvykle zajišťována prostřednictvím webového rozhraní, příspěvku v rámci sociální sítě, který je považován za přihlášení do soutěže, případně e-mailem.

Zdrojem zpracovávaných údajů účastníků jsou přímo tito účastníci (tedy se jedná o údaje jimi poskytnuté), dále jsou některé údaje získávány samostatně Stanicí O sledováním činnosti účastníků v rámci soutěže (např. v rámci kontroly přihlášení), či v rámci komunikace s účastníky (e-maily, tel. hovory). Z údajů u osob identifikovaných v příspěvcích účastníků jsou účastníci soutěží.

Účely zpracování

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení (EU) č. 2016/679 můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Primárním účelem zpracování osobních údajů účastníka je

 • pořádání soutěží

V této souvislosti budou údaje dále používány

 • k evidenci a řádnému plnění smluvních vztahů Stanice O
 • kontrole zneužívání hlasování v soutěži či
 • zabránění opakovanému hlasování
 • pro statistické účely
 • další rozvoj služeb Stanice O souvisejících s pořádanými soutěžemi
 • k vymáhání pohledávek a
 • k ochraně práv Stanice O a třetích osob (např. dalších smluvních partnerů)

zejména před protiprávní činností. Údaje (zejména získané z komunikace s účastníkem, jako je IP adresa a čas komunikace) budou užívány také za účelem IT bezpečnosti Stanice O.
Základní identifikační údaje účastníků a případně údaje o jejich účasti v soutěži budou používány pro účely

 • přímého marketingu

tedy pro zasílání nabídek na další soutěže Stanice O e-mailem, telefonem či poštou či případně, pokud s tím účastníci vysloví souhlas, i jiných marketingových nabídek.
Dále budou osobní údaje účastníka užívány Stanicí O za účelem

 • plnění jejích právních povinností

zejména podle předpisů upravujících vedení účetnictví a daní a předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
O výhercích soutěže a dále o účastnících soutěže, pokud to u nich vyplývá z charakteru soutěže (např. budou všichni účastníci zasílat do soutěže fotografie), může být přiměřeně

 • referováno v médiích či v rámci propagace Stanice O

Stejné platí u osob identifikovaných v příspěvcích účastníků, s ohledem na to, že tyto příspěvky jsou obvykle uveřejňovány (v závislosti na charakteru dotčené soutěže).

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte rozhraní Vámi užívané služby, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právním základem zpracování osobních údajů účastníků je

 • nezbytnost plnění smlouvy o účasti v soutěži

tedy zajištění účasti účastníka v soutěži

 • oprávněné zájmy Stanice O

dané zejména zájmem na evidenci smluvních vztahů a zájmem na ochraně jejích práv proti protiprávní činnosti včetně IT bezpečnosti, zpracováním pro statistické účely, další rozvoj služeb Stanice O, zveřejňováním údajů v rámci zpravodajství o soutěži a propagace a zájmem na přímém marketingu

 • a oprávněné zájmy třetích osob

zejména dalších smluvních partnerů podílejících se na přípravě příslušné soutěže)

 • plnění zákonných požadavků

zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména zákon č. 110/2019 Sb. a Nařízení), vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů).
Pokud účastník vysloví souhlas se zasíláním obchodních sdělení nad rámec nabídky účasti v dalších soutěžích, bude právním základem zpracování jeho osobních údajů

 • souhlas

Upozorňujeme, že souhlas může být kdykoliv odvolán. Zákonnost zpracování do odvolání souhlasu tím ale není dotčena.
V případě osob identifikovaných v příspěvcích účastníků je právním základem zpracování oprávněný zájem Stanice O.

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Pokud je právním důvodem zpracování osobních údajů účastníka oprávněný zájem Stanice O (jedná se zejména o zpracování údajů pro účely IT bezpečnosti, pro statistické účely a další rozvoj služeb Stanice O a ochranu práv Stanice O a třetích osob, přímý marketing či zpřístupňování zpravodajství o soutěži a o zpracování osobních údajů osob identifikovaných v příspěvcích účastníků), má dotčená osoba z důvodů týkajících se její konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů. V takovém případě nebude Stanice O takové osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad zájmy dotčené osoby nebo jejími právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku proti zpracování může dotčená osoba vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu . V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by Stanice O neměla údaje zpracovávat.


V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu (zasílání marketingových zpráv na základě oprávněného zájmu Stanice O) je možné vždy vznést námitku bez dalšího, takže v takovém případě nemusí účastník uvádět žádné důvody, proč si nepřeje nadále marketingové zprávy zasílat. V těchto případech nejlépe vznese účastník námitku tak, že odhlásí další zasílání sdělení kliknutím na odkaz, který ve zprávě bude obvykle za tímto účelem připojen, případně může námitku kdykoliv vznést zasláním e-mailu na adresu . Při telefonickém kontaktu prosím sdělte tuto informaci operátorovi.


Upozorňuje, že i ve výše uvedených případech však bude někdy probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby Stanice O takové údaje i nadále zpracovávala.

Doba, po níž budou údaje zpracovávány

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy. Někdy je obtížnější potřebnou dobu zpracování určit, nebo z bezpečnostních důvodů není vhodné přesnou délku této doby sdělovat, níže proto alespoň uvádíme některá kritéria, podle nichž se při určení délky zpracování Vašich údajů rozhodujeme.

Osobní údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu s ohledem na účel zpracování. Stanice O bude ukládat údaje obvykle po tuto dobu:

 • pokud bude soutěž konstruována tak, že budou soutěžní příspěvky zveřejňovány, nebude doba zveřejnění obvykle omezena, tzn. soutěžní stránka s příspěvky bude obvykle dostupná bez časového omezení. Účastník ale může kdykoliv pořádat o odstranění svého soutěžního příspěvku z této stránky, přičemž pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro jejich další zveřejňování, bude příspěvek v přiměřené lhůtě ze stránky odstraněn. Stejné platí pro osoby identifikované v příspěvcích účastníků, pokud se bude jednat o žádost o smazání takového příspěvku. Příspěvek však může být i nadále ukládán v podkladových databázích (viz dále),
 • e-mail a telefon účastníka a základní údaje o tom, jak, kdy a v souvislosti s jakou soutěží byl získán, bude uložen pro účely zasílání marketingových sdělení ve zvláštní databázi, v níž budou po přiměřenou dobu uložena i zasílaná sdělení a údaje, jestli na ně účastník reagoval či nikoliv, a tyto údaje budou užívány pro zasílání sdělení do podání námitky/odvolání souhlasu a následně uloženy pro ochranu práv Stanice O a doložení souladu s právními předpisy ještě po dobu nepřevyšující 4 roky,
 • údaje o účastnících mimo výherců budou v podkladových databázích v případech jiných, než uvedených v písm. a), uloženy po dobu cca 12 měsíců od ukončení soutěže,
 • údaje týkající se výherců v případech jiných, než uvedených v písm. a), budou zpracovávány po dobu cca 10 let od konce roku, v němž byla soutěž ukončena, neboť tvoří podklady pro účetnictví.
 • pokud budou údaje o účastnících zpracovávány v rámci zpravodajství o soutěži či záznamů vysílání, nebude doba jejich zveřejňování omezena.

Pro zpracování údajů pro ostatní účely vychází Stanice O při určení doby zpracování z těchto hledisek:

 • délky promlčecí doby
 • pravděpodobnosti vznesení právních nároků
 • obvyklých postupů na trhu
 • pravděpodobnosti a významu hrozících rizik
 • případných doporučení dozorových orgánů

Jak bude zpracování probíhat a jeho konsekvence

V dnešní době většina zpracování probíhá počítačově, takže Vaše údaje budeme obvykle zpracovávat v počítačovém systému.
Stanice O bude osobní údaje zpracovávat zejména ve svých počítačových systémech a počítačových systémech zpracovatelů. Písemnosti bude Stanice O zpracovávat ve své kartotéce. Poskytnutí zpracovávaných údajů ze strany účastníka je dobrovolné (ovšem bez poskytnutí určitých údajů nebude účast v soutěži umožněna a v některých případech jsou následně některé údaje vyžadovány zákonem, zejména předpisy o účetnictví).
Jméno a příjmení (a případně obec bydliště) výherců jsou obvykle zveřejňovány v daném médiu.

Předávání osobních údajů jiným osobám (příjemci osobních údajů)

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní.


Pro přijímání a evidenci SMS jsou využívány služby společnosti

 • Advanced Telecom Services, s.r.o., Garden Eleven, Kubánské nám. 11, 100 00 Praha 10, Vršovice, IČO: 27635007

která však částečně funguje jako samostatný správce osobních údajů.
U příspěvků, u nichž z pravidel soutěže vyplývá, že budou uveřejňovány, dojde k jejich uveřejnění v příslušném médiu a dále případně v souvislosti s informováním o soutěži či propagací soutěží pořádaných Stanicí O.
Stanice O jinak může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat právní předpis anebo se souhlasem účastníka. Stanice O zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům:

 • dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů, serverových služeb, rozesílání e-mailů a poskytovatelům archivačních služeb)
 • provozovatelům (záložních) serverů či provozovatelům technologií využívaných Stanicí O, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb

Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu

 • právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům

kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také

 • orgánům veřejné správy

Pokud je soutěž spolupořádána společně s jinou osobou jako

 • spolupořadatelem

budou osobní údaje výherců a v odůvodněných případech i účastníků poskytnuty také této další osobě, za účelem jejich kontaktování (v souvislosti se soutěží či jeho newslettery) a předání výhry. Údaje o účastnících budou takovému spolupořadateli poskytnuty pouze v případě, kdy to bude uvedeno v pravidlech soutěže, pokud účastník s tímto poskytnutím vysloví souhlas nebo pokud to bude nutné k ochraně práv Stanice O, spolupořadatele či třetích osob.
Pro předání výhry budou potřebné doručovací údaje předány také

 • doručovací společnosti (např. České pošta)

která je bude obvykle dále zpracovávat jako samostatný správce údajů.Rizika a doporučené postupy

Každé zpracování osobních údajů s sebou nese určitá rizika. Ta mohou být různá s ohledem na rozsah zpracovávaných údajů a způsob jejich zpracování. Níže uvádíme některé doporučené postupy, které Vám mohou pomoci ochránit Vaše data:

Pokud nám poskytujete Vaše údaje, vždy se zamyslete nad tím, zda je nutné dané údaje poskytnout. Zejména pečlivě byste měli zvážit poskytnutí údajů, které se týkají Vašeho osobního života a jeho aspektů nesouvisejících s účely, pro které je poskytujete nebo údajů určených ke zveřejnění (např. Vašich komentářů pod články apod.). Pokud máte pocit, že po Vás vyžadujeme příliš mnoho údajů, kontaktujte nás, prověříme přiměřenost našeho požadavku.

Pokud nám poskytujete nebo v našich službách zveřejňujete osobní údaje třetích osob (Vašich rodinných příslušníků či jiných zaměstnanců Vašeho podniku apod.), zamyslete se nad tím, zda je toto předání nutné a potřebné. V případě potřeby si vyžádajte souhlas takovýchto třetích osob

Pokud Vás některý z našich kolegů žádá o poskytnutí údajů, nebojte se zeptat, zda je to potřebné a zda nelze dosáhnout cíle zpracování i bez těchto údajů.

Každá fyzická osoba musí mít jeden vlastní přístup do příslušné služby, sdílení přístupu vícero osobami je striktně zakázáno.

Osoby mladší 18 let jsou zvlášť zranitelné. Pokud se bude předávání údajů týkat těchto osob, je nutné obzvláště  pečlivě zvážit všechny okolnosti. Zároveň je nutné zvážit, zda k poskytnutí takových údajů není třeba souhlas těchto osob či jejich zákonných zástupců (např. rodičů). Pokud jste osobou mladší 18 let, v případě, kdy máte pochybnosti o tom, zda jste schopní se správně rozhodnout, prodiskutujte celou záležitost se svým rodičem (či jiným zákonným zástupcem) či nás zvlášť kontaktujte.

Pokud se budete přihlašovat do našich systémů prostřednictvím hesla, použijte vždy unikátní silné heslo, které nebudete využívat pro jiná zařízení a přístupy. Vaše heslo nikomu nesdělujte či nezpřístupňujte, ani našim zaměstnancům. Sdělení Vašeho hesla po Vás nikdy nebudeme vyžadovat, dejte si proto pozor zejména na různé e-mailové výzvy ke sdělení hesel, byť by byly podepsány jménem Stanice O. Jedná se pravděpodobně o povrhy za účelem vylákání a následného zneužití hesla.

Pokud nám posíláte důvěrné údaje, snažte se využít bezpečný způsob komunikace, např. zaheslování souboru spojené se zašifrováním a předání hesla jiným komunikačním kanálem.

Pokud budete mít pocit, že ze strany naší společnosti nejsou plněny veškeré povinnosti, došlo k neoprávněnému úniku  dat nebo že se někdo vydává neoprávněně za našeho spolupracovníka, sdělte nám to prosím co nejdříve. Kontakty na naši společnost naleznete zde.

Snažíme se vždy udržovat tato poučení aktuální. Proto čas od času budeme provádět úpravy těchto pravidel. U podstatnějších úprav Vás budeme informovat zvlášť, přesto není na škodu si čas od času znovu tato pravidla pročíst.

Udržujte své údaje v rozhraní našich služeb aktuální.

Prohlášení o ochraně osobních údajů při digitálním měření Nielsen Admosphere, a.s. realizovaném pro Asociaci televizních organizací

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů v rámci projektu crossplatforního elektronického měření sledovanosti a konzumace obsahu v České republice v období let 2023–2027 .

Společnost Nielsen Admosphere, a.s. realizuje v České republice pro Asociaci televizních organizací, IČO: 659 98 090, se sídlem Salmovská 1534/11, Nové Město, 120 00 Praha 1, zapsanou ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. L 58631 (dále jako „ATO“) projekt crossplatforního elektronického měření sledovanosti a konzumace obsahu v České republice v období let 2023–2027 (dále jako „Projekt“). Součástí Projektu je také Nielsen měření konzumace video, případně i statického obsahu šířeného prostřednictvím internetových produktů provozovatelů televizního vysílání, kteří jsou členy ATO.

Nielsen měření je provozováno vlastním měřícím software, implementovaným v digitálních produktech (webové stránky, mobilní aplikace, HbbTV aplikace) provozovatelů televizního vysílání, který zajišťuje sběr analytických informací o počtu zobrazení měřeného obsahu (jednotlivých pořadů, živých streamů, videoreklamy, případně webových stránek) a o času stráveném konzumací obsahu. Jako součást tohoto měření může docházet rovněž ke sběru a zpracování osobních údajů, identifikujících zařízení použitém ke konzumaci obsahu. Takovými osobními údaji jsou tzv. jedinečné semiperzistentní identifikátory zařízení, které mohou zahrnovat unikátní síťové identifikátory mobilního zařízení, IP adresu a/nebo identifikátor souboru cookie a používaný operační systém.

Nielsen Admosphere, a.s. a ATO konstatují, že osobní údaje zpracovávají provozovatel televizního vysílání, v jehož digitálních produktech je Nielsen digitální měření implementováno, a dále společnost Nielsen Admosphere, a.s.; oba subjekty dodržují všechny podmínky stanovené k ochraně osobních údajů a nedohodli na žádné odlišné či dělené správě a zpracování osobních údajů, než které vyplývající z obecně závazných právních předpisů, jimiž jsou vázáni; společně s ATO však přispívají k úplné ochraně osobních údajů garantované každému subjektu údajů.

Kontaktními místy pro subjekty ochrany jsou:

 • Česká televize, Marek Doležel, tel. +420 261 132 464, email: marek.dolezel@ceskatelevize.cz
 • TV Nova s.r.o., Martina Chadimová, tel. +420 242 464 476, email: Martina.Chadimova@nova.cz
 • FTV Prima, spol. s r.o., Věra Prášilová, tel. +420 775 867 300, email: osobni.udaje@iprima.cz
 • Stanice O, a.s., Vladan Rámiš, tel. +420 225 061 234, email: vladan.ramis@mafra.cz
 • Nielsen Admosphere, a.s., Petr Matyáštík, tel. +420 222 717 763, email: optoutcz@nielsen.cz
 • ATO, Mgr. Michal Jordan, jednatel, tel. +420 222 543 001, email: ato@ato.cz.

Předávání osobních údajů do ciziny

Zatímco podle Nařízení platí zásada volného pohybu osob v EU, Nařízení omezuje předávání osobních údajů do ciziny mimo EU (resp. EHP - Evropské hospodářské společenství). Naše společnost standardně osobní údaje do ciziny mimo EU (EHP) nepředává, kromě dodávky novin předplatitelům mimo EU (a samozřejmě v rámci sítě internet může mít přístup ke zveřejněným informacím každý uživatel internetu). Může se však stát, že Vaše osobní údaje budou zpracovány v počítačovém systému, jehož servery se budou nacházet mimo území EU, i když se takovým situacím snažíme vyhýbat. U některých široce rozšířených systémů se tomu však nelze vyhnout. Jedná se zejména o systémy společnosti Google (např. Google Analytics), či společností Microsoft, Amazon a podobných nadnárodních firem. Většnou se jedná o systémy využívající servery nacházející se ve Spojených státech amerických.

K zajištění předávání údajů mimo EU využíváme tři hlavní nástroje:

1. Rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany. Tato rozhodnutí byla vydána pro řadu států, nicméně nejdůležitější je rozhodnutí z 10.7.2023 týkající se předávání osobních údajů do Spojených států amerických. To bylo vydáno rozhodnutím Evropské komise č. (EU) 2023/1795. Informace o těchto rozhodnutích pro další státy mimo EU naleznete zde. Seznam společností certifikovaných v USA podle nařízení (EU) 2023/1795 naleznete zde.

2.Tzv. standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí. Pro bližší informace a vyžádání dalších údajů podle Nařízení nás prosím kontaktujte na níže uvedných kontaktech. Bližší informace o stadradních smluvních doložkách získáte zde.

3. Subdodavatel systémů pro správu našich online aktivit, společnost Piano Software Inc., se sídlem 111 S. Independence Mall E, Suite 950, Philadelphia, PA 19106, se při předávání údajů mimo EU spoléhá na tzv. závazná podniková pravidla. Ta naleznete zde. Tato pravidla byla schválena slovenským Úradom na ochranu osobných údajov.

Poučení o právech subjektů údajů

Poučení podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679:

Fyzická osoba má právo u naší společnosti jakožto správce osobních údajů:

 • požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,
 • požadovat opravu osobních údajů, které jsou o ní zpracovávány, pokud jsou nepřesné (čl. 16 Nařízení). S přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
 • požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení.
 • požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,
 • získat osobní údaje, které se jí týkají a
  • které zpracováváme s jejím souhlasem, nebo
  • které zpracováváme pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou taková fyzická osoba je nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na její žádost
  ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a
 • má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se její konkrétní situace.

Pokud obdržíme takovou žádost, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Naše společnost  není v určitých případech stanovených Nařízením povinno zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Informace o tom, že u nás subjekt údajů uplatnil svoje práva a jak jsme jeho žádost vyřídili, si po přiměřenou dobu (obvykle 3-4 let) uložíme za účelem dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování našich služeb a ochrany našich práv.

V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že Stanice O zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či má právo požádat o soudní ochranu.


Jak nás můžete kontaktovat?

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty:

Stanice O, a.s.
Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00
e-mail:
tel.: 225061234 (vyžádejte si prosím přepojení na právní úsek společnosti)
ID datové schránky: dnygfa8

HLASUJTE V ÓČKO CHART