Óčko

 • Technickou správu Facebookových stránek Óčka zajišťuje společnost La perf.

  Pokračovat na facebook stránky TV ÓČKO
 • Články
 • Pořady
 • Soutěže
 • Charts
 • Živě
 • Registrace

  nebo zadejte

  Na emailovou adresu vám pošleme potvrzení o registraci. Email zároveň slouží jako přihlašovací jméno. Přihlášení je možné až po potvrzení.

  Pravidla

  1. Provozovatelem webové stránky www.ocko.tv (dále jen „Stránka“) je Stanice O, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, Smíchov, IČO: 26509911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7531.
  2. Pro využití určitých součástí Stránky se vyžaduje registrace a dodržování zvláštních pravidel.
  3. Tato registrace není zpoplatněna. Provozovatel si však vyhrazuje právo registraci či příslušnou službu kdykoliv zrušit či registraci uživatele odmítnout. Uživatel je oprávněn registraci kdykoliv zrušit. Upozorňujeme, že již zveřejněné příspěvky nejsou samotným zrušením registrace automaticky odstraněny, o toto smazání je třeba zvlášť požádat. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv kterýkoliv komentář znepřístupnit, aniž by o tom uživatele informoval.
  4. Při registraci vyžaduje provozovatel jméno a příjmení uživatele, jeho e-mail a další údaje označené v registračním formuláři jako povinné. Uživatel je povinen sdělovat údaje pravdivě a úplně. Další údaje může do rozhraní služby uložit uživatel dobrovolně.
  5. Provozovatel důrazně doporučuje zadat při registraci unikátní heslo odlišné od jiných hesel uživatele.
  6. Při registraci prostřednictvím Facebook jsou využívány standardní nástroje pro tyto zprostředkované registrace, pro další podrobnosti navštivte stránky těchto služeb.
  7. V případě pochybností o totožnosti registrovaného uživatele může provozovatel vyžadovat doložení pravosti uvedených údajů/identity uživatele. Během této doby bude účet uživatele pozastaven. Pravdivost údajů a identita může být doložena např. zasláním kopie občanského průkazu (nebo jiného relevantního dokladu, zejména u cizinců), předložením takového dokladu k nahlédnutí či prostřednictvím služby mojeID. U zasílaného průkazu je možné některé prvky, které nejsou potřeba k prověření identity, začernit či je jinak znečitelnit, pro účely prověření je však nutné zachovat viditelné jméno, příjmení, fotografii a datum platnosti průkazu. Kopie průkazu slouží pouze k ověření pravosti údajů/identity uživatelů a je provozovatelem ukládána po dobu cca týdne po zpracování žádosti.
  8. U osob mladších 15 let si provozovatel vyhrazuje právo požadovat k provedení registrace souhlas jejich zákonného zástupce či jejich registraci bez dalšího odmítnout.
  9. Při poskytnutí nepravdivých údajů bude účet trvale zablokován a uživateli nebude umožněna další registrace po dobu stanovenou redakcí.
  10. Vícenásobná registrace není povolena, provozovatel má právo smazat duplicitní účty.
  11. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit a/nebo omezit či neumožnit uživateli přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, případně vyžadují registraci s určitými údaji.
  12. Uživatel a jakýkoliv jiný návštěvník se zavazuje při návštěvě Stránky dodržovat platné právní předpisy a pokyny provozovatele; případné porušení může mít za následek zrušení registrace.
  13. Provozovatel negarantuje funkčnost komentářů.
  14. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že provozovatel neodpovídá za protiprávní úkony uživatele.
  15. Uživatel má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom porušovat právní předpisy a neoprávněně zasahovat do práv třetích osob.
  16. Provozovatel je oprávněn tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády kdykoliv měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky Stránek závazné od okamžiku jejich zveřejnění na Stránce, nestanoví-li provozovatel jinak.
  17. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při registraci uživatele a to zaškrtnutím pole „Ano, souhlasím“.
  Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
  Přehrát kód z obrázku